หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เวียดนามห้ามนำเข้า 4 ผลไม้ตั้งมาตรการกีดกันรับ AEC

20 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 2541)

กรมป้องกันพืช กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ประเทศเวียดนาม ได้ทำหนังสือลงวันที่ 7 มกราคม 2558 ถึงเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ของไทย แจ้งว่าทางการเวียดนามจะระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าผลไม้สด 4 รายการ ได้แก่
ลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ เงาะ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2558 เนื่องจากตรวจพบแมลงที่เป็นอันตราย 3 ชนิด ได้แก่ Sternochetus Olivieri, Sternochetus Mangiferae, Oidium Nephelii ซึ่งตามกฎหมายเวียดนามจะต้องทำการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืชใหม่อีกครั้ง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้ทำหนังสือแจ้งกลับไปยังประเทศเวียดนามเพื่อขอให้เลื่อนระงับการออกใบอนุญาตนำเข้าสินค้าผลไม้ของไทยออกไปก่อน เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับคาดว่าจะไม่ถูกต้อง แมลงศัตรูพืชที่อ้างถึงไม่ใช่ศัตรูพืชของลำไยและลิ้นจี่

พืช 2 ชนิดนี้จึงไม่น่าเกี่ยวข้องกับการตรวจพบ อีกทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย และเวียดนามยังอยู่ระหว่างทำการตรวจวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช (PRA) ร่วมกัน เมื่อยังไม่เสร็จไม่ควรออกเป็นระเบียบบังคับ

ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่า พืชที่เวียดนามระงับการนำเข้าทั้ง 4 ชนิด เป็นพืชที่เวียดนามผลิตได้ทั้งหมด

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ผลไม้ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ลำไย เนื่องจากผู้ส่งออกหันมาขนส่งทางรถไปจีนมากขึ้น ซึ่งเวียดนามมีการส่งออกลำไยสู่จีนเช่นเดียวกับไทย แต่ในอดีตไม่มีปัญหามากเพราะผลผลิตออกสู่ตลาดเหลื่อมกัน แต่ระยะนี้ไทยผลิตลำไยนอกฤดูทำให้มีผลผลิตตลอดปี

ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์