หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกฯ ระดมสมองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ

20 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1398)

เมื่อวานนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อผลักดันและสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนเข้าไปลงทุน

ทังนี้ คณะกรรมการสิทธิประโยชน์ที่มีกระทรวงการคลังเป็นประธาน เสนอสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภายใต้เงื่อนไขจูงใจที่ไม่น้อยกว่าหรือมากกว่าสิทธิพิเศษที่สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) อนุมัติให้

ส่วนคณะกรรมการศูนย์บริการแรงงานเบ็ดเสร็จเสนอให้จัดทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวให้แรงงานที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก

และคณะกรรมการโครงสร้างพื้นฐานเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งไฟฟ้า น้้ำประปา ให้รับทราบ

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอให้พื้นที่แม่สอดเป็นเขตปกครองพิเศษ ตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารนครแม่สอด ที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติ
ในเร็ว ๆ นี้
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์