หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
8 ประโยชน์ ที่คนไทยได้จาก APEC

1 กันยายน 2021

8 ประโยชน์ ที่คนไทยได้จาก APEC

1. ลดข้อจำกัดและกำแพงทางการค้าระหว่างเขตเศรษฐกิจที่มีศักยภาพสูง

2. เพิ่มโอกาสในการแสดงบทบาทและกำหนดทิศทางความร่วมมือ

3. แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์

4. เข้าถึงแหล่งข้อมูลเชิงลึกวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจของโลก

5. เข้าถึง Think Tank ที่สำคัญ เช่น OECD และ Pacific Economic Cooperation Council (PECC)

6. ประโยชน์จากเป้าหมายในการเปิดเสรีด้านการค้าและการลงทุนของ APEC

7. มี APEC เป็น Change Agent ยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพทั้งภาครัฐและเอกชน

8. มีช่องทางในการผลักดันท่าทีและผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ และการกำหนดมาตรฐานและนโยบายใหม่ของโลก

ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 6
ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์