หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
APEC กับการประชุม 2 ระดับ

27 กรกฎาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 588)

APEC กับการประชุม 2 ระดับ

     - ระดับนโยบาย
          1. การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC (AMM) 
               - มีขึ้นปีละ 1 ครั้ง
               - กล่าวถึงความสำเร็จในปีนั้น ๆ และประกาศนโยบายของปีถัดไป
          2. การประชุมรัฐมนตรี APEC
               - การประชุมของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีการค้าของแต่ละสมาชิก เพื่อเสนอข้อคิดเห็นในเวทีการประชุมผู้นำฯ
          3. การประชุมรัฐมนตรีการค้า APEC
               - มีขึ้นปีละ 1 ครั้ง
               - หารือทิศทางการค้า บทบาทของ APEC ในการค้าพหุภาคี และองค์การการค้าโลก
          4. การประชุมรัฐมนตรีคลัง APEC
               - มีขึ้นปีละ 1 ครั้ง
               - หารือด้านการคลัง
          5. การประชุมรัฐมนตรีสาขาต่าง ๆ
               - หารือในด้านอื่น ๆ ของ APEC เช่น การศึกษา พลังงาน การท่องเที่ยว สิ่งแวดล้อม ฯลฯ

     - ระดับปฏิบัติ
          - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส (SOM)
               - มีขึ้นปีละ 3 – 4 ครั้ง
               - กำหนดทิศทางการทำงานของคณะทำงานต่าง ๆ
              1. คณะกรรมการด้านการค้าและการลงทุน (CTI)
                  - กระทรวงพาณิชย์ประสานความร่วมมือการค้าเสรี อำนวยความสะดวกการค้าการลงทุน และผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชีย - แปซิฟิก (FTAAP)
              2. คณะกรรมการด้านงบประมาณและการบริหาร (BMC)
                  - กระทรวงการต่างประเทศให้คำปรึกษาด้านงบประมาณและปรับปรุงการดำเนินงานต่อเจ้าหน้าที่อาวุโส APEC
                  - บริหารจัดการ คัดเลือกบุคลากร ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก APEC
             3. คณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ (EC)
                  - สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจัดทำรายงาน APEC ประจำปี
                  - ดำเนินงานปฏิรูปโครงสร้างและความร่วมมือ
                  - ผลักดันการดำเนินงานของรัฐให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
                  - บังคับใช้กฎระเบียบทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ และให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจได้คล่องตัว
             4. คณะกรรมการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (SCE)
                  - กระทรวงการต่างประเทศกำหนดเป้าหมายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการของ APEC
                  - ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพที่เกี่ยวข้อง

ชุดข้อมูลความรู้ทั่วไป APEC ชุดที่ 3
ที่มา หนังสือ APEC กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก
โดย กองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

อินโฟกราฟิก
ส่วนอาเซียน สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์

#APEC #APEC2022THAILAND

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์