หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทางด่วน ‘บ่อเต็น – ห้วยซาย’ ของสปป.ลาว จะเชื่อมขนส่งสินค้าจากไทยสู่ลาว และจีนได้เร็วขึ้น

23 กรกฎาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 1378)

โครงการก่อสร้างทางด่วนบ่อเต็น – ห้วยซาย ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ โดยกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว มีจุดเริ่มต้นจากด่านสากลบ่อเต็ น แขวงหลวงน้ําทา (ชายแดนลาว-จีน) ถึงด่านสากลสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยซาย) รวมระยะทาง 176.3 กิโลเมตร ถนนกว้าง 21 เมตร มี 4 ช่องทางจราจร และเป็นการออกแบบโดยกํ าหนดความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตามมาตรฐานการสร้างทางด่วน โดยคาดว่าจะใช้เงินทุนประมาณ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อสร้างแล้วเสร็ จจะลดระยะเวลาการเดินทางในเส้ นทางดังกล่าวจาก 5 ชั่วโมง เหลือเพียง 1 ชั่วโมง 30 นาที

 

ดร. บัวคง นามมะวง เจ้าแขวงบ่อแก้ว ให้สัมภาษณ์ในโอกาสลงพื้นที่ สำรวจเส้นทางสำหรับการสร้ างทางด่วนบ่อเต็น – ห้วยซาย แขวงบ่อแก้ว ว่า โครงการนี้จะสร้างประโยชน์ต่ อการคมนาคมและการขนส่งสินค้าทั้ งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางแก่ ประชาชนที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยยิ่งขึ้น และหากโครงการนี้สร้างแล้วเสร็จ จะช่วยดึงดูดการลงทุนเข้ ามาในแขวงบ่อแก้วมากขึ้น และทําให้เศรษฐกิจของแขวงบ่อแก้ วขยายตัวเพิ่มขึ้น

 

นอกจากนี้ ยังได้มีการขอให้ผู้ลงทุนคํานึ งถึงการพัฒนา ความยั่งยืนทางด้านวัฒนธรรม และสังคม การรักษาเอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ และลดผลกระทบต่อการดํารงชีวิ ตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมการจ้ างงานในโครงการอีกด้วย โดยแขวงบ่อแก้วพร้อมอํ านวยความสะดวกให้กับการสํ ารวจและออกแบบโครงการ เพื่อให้ได้เกิดผลสําเร็จโดยเร็

 

การสร้างทางด่วนเส้นใหม่ของสปป. ลาวนี้ จะเป็นการเชื่อมระยะทางการขนส่ งสินค้าจากไทยสู่ลาว และจีนได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกัน จีนได้จัดตั้งศูนย์จัดเก็ บและกระจายสินค้าในเขตเศรษฐกิ จพิเศษร่วมบ่อหาน-บ่อเต็น เพื่อเป็นศูนย์กระจายและขนส่งสิ นค้า พร้อมรองรับนักท่องเที่ ยวจำนวนมาก ผู้ประกอบการไทยอาจพิจารณาลงทุ นร่วมกันในเขตนี้

 

 

เนื่องจาก รัฐบาลจีนมีการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีการค้า โดยไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติ บุคคล และภาษีบุคคลธรรมดา โดยเมื่อเส้นทางนี้สร้างแล้ วเสร็จ จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ ยวและนักลงทุนต่างชาติได้อย่ างมาก

 

 

นอกจากนี้ ผู้ประกอบการอาจพิจารณาลงทุ นในโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรู ปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อลดต้นทุนการขนส่งสินค้า และรองรับการเติบโตในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะ สินค้าประเภท E-commerce ซึ่งมีโอกาสกลายเป็นศูนย์กลางสิ นค้าด้าน E-commerce ทั้งในไทย และอาเซียน ในอนาคต

 

 

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

ภาพ เดลินิวส์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์