หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สปป. ลาว ตั้งเป้าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี จีดีพีต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ

21 เมษายน 2021 (จำนวนคนอ่าน 1110)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ได้รายงานร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (2564 – 2568) และแผนงบประมาณแห่งรัฐ (2564 – 2568) โดยกำหนด 6 เป้าหมาย 25 แผนงาน และโครงการที่มีความสำคัญลำดั บต้นจำนวนหนึ่ง ในที่ประชุมครั้งปฐมฤกษ์ ของสภาแห่งชาติชุดที่ 9 ทั้งนี้ 6 เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม ประกอบไปด้วย

 

1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน ประกอบด้วย 5 แผนงาน ได้แก่ เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 4 ขึ้นไปต่อปี GDP ต่อหัวอยู่ที่ 2,880 ดอลลาร์สหรัฐ รายรับเฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ 2,280 ดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2568 ภาคการเกษตรขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 4.1 ภาคการบริการขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 6 การเก็บภาษีอากรขยายตัวเฉลี่ยร้ อยละ 5.8 โดยภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ 15.3 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 32.3 ภาคการบริการร้อยละ 40.7 และภาษีอากรร้อยละ 1.7 ของ GDP

 

2. ทรัพยากรมนุษย์มีคุณภาพมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการการพั ฒนา มีความสามารถในการค้นคว้า และใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้การผลิ ตและการบริการ ประกอบด้วย 4 แผนงาน ได้แก่ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ให้ เหลือร้อยละ 15 เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีที่มีส่วนสูงไม่ได้มาตรฐานให้ เหลือร้อยละ 27 อัตราการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำ กว่า 1 ปีให้เหลือสัดส่วน 20 ต่อ 1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี

 

ให้เหลือสัดส่วน 30 ต่อ 1,000 ของเด็กรอดชีวิต อัตราการเข้าเรียนของเด็ก 5 ปีในขั้นการศึกษาก่อนวัยเรี ยนให้บรรลุร้อยละ 86 ในปี 2568 อัตราการเข้าเรียนรวมชั้น ม.4 บรรลุร้อยละ 74 นักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สามารถเรียนต่ออาชีวศึกษาและฝึ กอบรมวิชาชีพให้บรรลุร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนมัธยมต้น ควบคุมอัตราว่างงานให้ลดลงจากร้ อยละ 20 ในปี 2563 เหลือร้อยละ 15 เฉลี่ยลดลงร้อยละ 1 ต่อปี ลงทุนในด้านการค้นคว้าและพั ฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ ได้ร้อยละ 1 ของงบประมาณการลงทุนในแต่ละปี

 

3. การยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน โดยช่วยให้ครอบครัวพ้นจากความทุ กข์ยากให้ได้ 204,360 ครอบครัว สร้างบ้านพ้นจากความทุกข์ยากให้ ได้ 3,104 บ้าน สร้างครอบครัวพัฒนา 245,754 ครอบครัว และสร้างบ้านพัฒนาให้ได้ 4,420 บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้มีผู้ นำเพศหญิงให้ได้ร้อยละ 20 ขึ้นไป

 

4. การรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้ อมและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ต่าง ๆ โดยขยายพื้นที่ป่าให้ครอบคลุ มอย่างน้อยร้อยละ 70 ของพื้นที่ประเทศในปี 2568 ขึ้นทะเบียนออกโฉนดที่ดินให้ได้ 1.6 ล้านแปลง ลดก๊าชเรือนกระจกจากการทำลายป่ าประมาณ 30 ล้านตัน ก่อตั้งสถานีอุตุนิยมวิทยาขึ้ นใหม่ 45 แห่ง และสถานีอุทกศาสตร์ขึ้นใหม่ 25 แห่ง ก่อตั้งกองทุนควบคุมภัยพิบัติ ในทุกแขวง

 

5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มี ความเข้มแข็ง โดยใช้ศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่ อร่วมมือและเชื่อมโยงกั บประเทศในและนอกภูมิภาค โดยทำให้ปริมาณการขนส่ งทางบกขยายตัวร้อยละ 7 ทางน้ำร้อยละ 5 ทางอากาศร้อยละ 12 และทางรถไฟร้อยละ 3 – 5 ต่อปี

 

6. การบริหารรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ สังคมมีความเสมอภาค ยุติธรรม และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย โดยจะบริหารรัฐให้ทันสมัยและปรั บปรุงการบริหารรัฐแบบอิเล็ กทรอนิกส์ สร้างศูนย์บริการผ่านประตูเดี ยวระดับเมืองให้ได้อย่างน้อยร้ อยละ 50 ของจำนวนเมืองทั้งหมด และระดับแขวงจำนวนหนึ่ง สนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ ทันสมัยให้ศาลประชาชนสูงสุด องค์การสืบสวนสอบสวน องค์การอัยการประชาชนสูงสุด และองค์การบังคับคดีทั่วประเทศ และองค์การอัยการประชาชนสูงสุ ดออกคำแถลงให้ได้ร้อยละ 95 ตัดสินและพิพากษาคดีอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้องตามกฎหมายและข้อเท็จจริ งให้ได้ร้อยละ 85 รวมถึงบังคับคดีที่ยังค้ างคาและคำพิพากษาใหม่ให้ได้ร้ อยละ 80 และเร่งปิดสำนวนคดีในส่วนที่ เหลือร้อยละ 20 ให้แล้วเสร็จ

 

ทั้งนี้ เป้าหมายข้างต้นถือเป็นประโยชน์ ต่อ สปป. ลาวในการขยายความร่วมมือกั บนานาประเทศ และเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ ประกอบการต่างชาติ รวมทั้งไทยสามารถเข้าไปขับเคลื่ อนเศรษฐกิจของ สปป.ลาวให้ดียิ่งขึ้น และอาจส่งเสริมให้กลายเป็ นฐานรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกต่ าง ๆ เช่น เทคโนโลยี หรือรองรับการระบายสินค้ าจากไทยและต่างประเทศ ตลอดจนการขนย้ายและส่ งออกแรงงานระหว่างประเทศในอนาคต

 

 

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์