หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ความเชื่อมโยงดิจิทัล ปัจจัยสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์

21 เมษายน 2021 (จำนวนคนอ่าน 1718)

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 64 นาย Chan Chun Sing รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ได้กล่าวปาฐกถานําในงานเสวนา Nikkei Forum Innovative Asia 2021 ที่สิงคโปร์ ว่าการส่งเสริมความเชื่อมโยงดิจิทัลจะเป็นปัจจัยสําคัญของการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ และทั่วโลกในปี 2564 โดยสิงคโปร์จะร่วมมือกับประเทศที่มีแนวคิดใกล้เคียงกัน ได้แก่ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี ในการสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และ Data flows เพื่อนําไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจครั้งใหม่

 

สิงคโปร์จะส่งเสริมกฏเกณฑ์การค้ารูปแบบใหม่ (New Trade Rules) ในด้านข้อมูลการเงิน และเทคโนโลยี อาทิ การจัดทําข้อตกลงเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Partnership Agreements – DEPAs) กับออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และชิลี ซึ่งครอบคลุมเรื่องการปกป้องผู้บริโภคออนไลน์ และการจัดทํากฎระเบียบเกี่ยวกับ AI ร่วมกัน โดยหวังว่ากฎระเบียบด้านการค้ารูปแบบใหม่นี้ จะช่วยส่งเสริม e-Commerce และธุรกรรมทางการเงินดิจิทัลระหว่างกัน รวมทั้งผลักดันการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ระหว่างสิงคโปร์กับต่างประเทศด้วย ทั้งนี้สิงคโปร์อยู่ระหว่างการเจรจากับเกาหลีใต้ และจะเริ่มดําเนินการเจรจากับสหราชอาณาจักรต่อไป

 

รัฐมนตรีการค้าและอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ ให้ความเห็นว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภาคแห่งโอกาสและการลงทุน เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่ยังมีประชากรวัยรุ่นเป็นจํานวนมาก และมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยสิงคโปร์มีศักยภาพที่จะเป็นสะพานเชื่อมโยงภาคเอกชนทั่วโลกสู่ตลาดและแรงงานฝีมือในภูมิภาคนี้ นอกจากนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังคงมีการขยายตัวของชนชั้นกลางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัญญาณของการขยายตัวของการอุปโภคและบริโภค โครงสร้างพื้นฐาน และบริการพื้นฐาน อาทิ สาธารณสุข และการศึกษาภายในภูมิภาค

 

ภาคเอกชนในสิงคโปร์ มีความเห็นต่อแนวโน้มของธุรกิจในสิงคโปร์ได้แก่

 

(1) ประธานบริษัท infineon Technologies Asia Pacific บริษัทผู้ผลิต semiconductors ของเยอรมนีในสิงคโปร์ ได้ประกาศเพิ่มการลงทุนด้าน AI ในสิงคโปร์ โดยจะเน้นการส่งเสริมศักยภาพของแรงงานให้เหมาะสมกับ AI ต่อไป

 

(2) รองประธาน บริษัท Kainaz Gazder ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ สําหรับเด็กทารก เห็นว่าสิงคโปร์ยังคงเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสําหรับการลงทุนด้านดิจิทัล ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพแรงงาน ในขณะที่รองประธาน EDB สิงคโปร์ มองว่าสาขาธุรกิจในสิงคโปร์ที่มีแนวโน้มเติบโต ในช่วงต่อจากนี้ คือ เทคโนโลยีอาหาร โดยเฉพาะการผลิตอาหารกลุ่มโปรตีนทางเลือก (Plant-based food) ซึ่งรัฐบาลสิงคโปร์ ให้สิทธิประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อจูงใจนักลงทุนจากต่างประเทศในสาขาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

 

สิงคโปร์เล็งเห็นถึงศักยภาพของภูมิภาคอาเซียน และวางยุทธศาสตร์ให้กับประเทศตัวเองในการเป็นสะพานเชื่อมโยงภาคเอกชนและนักลงทุนชาวต่างชาติทั่วโลกสู่ภูมิภาคนี้ ซึ่งปัจจุบันสำหรับประเทศไทยนั้นมีโครงการพัฒนาต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่จะช่วยเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับภูมิภาคเอเชีย ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เช่น การคมนาคม รวมทั้งดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะและศักยภาพเข้ามาทำงานอีกด้วย ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศไทยควรพิจารณาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเชื่อมโยงทางดิจิทัล และเน้นย้ำการส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรม AI มากขึ้น เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของประเทศไทยให้กลายเป็นผู้เล่นหลักที่สำคัญในภูมิภาคนี้เช่นกัน

 

 

 

 

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์