หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม เตรียมบุกตลาดอาหารฮาลาลโลก

19 เมษายน 2021 (จำนวนคนอ่าน 772)

"ตลาดอาหารฮาลาล” เป็นหนึ่งในโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพสูง โดยปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกประมาณ 2 พันล้านคน จากประชากรรวม 7.8 พันล้านคนทั่วโลก คิดเป็นประมาณ 29% โดยในปี 2563 ตลาดอาหารฮาลาลมีมูลค่าสูงถึง 6.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ และคาดการณ์ว่า จะเติบโตขึ้นอีก 4.8% ต่อปี

 

นอกจากนี้ ข้อมูลจากการประชุม World Halal Conference 2019 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ยังระบุด้วยว่า ชาวมุสลิมในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก ใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียว

 

ที่สำคัญไปกว่านั้น ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมา มนุษย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคและหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น ส่งผลให้อาหารฮาลาลได้รับความนิยมมากขึ้นด้วย เนื่องจากตั้งแต่กระบวนการเลี้ยงสัตว์ การเพาะปลูก การแปรรูป จนถึงมือผู้บริโภคนั้น เป็นกระบวนการการผลิตที่ถูกสุขอนามัยที่สุดชนิดหนึ่งของโลก อาหารฮาลาลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในยุคนี้

 

ทวีปเอเชีย โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ถึง 65% หรือราว 300 ล้านคนของประชากรโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของประเทศที่มีประชากรมุสลิมเป็นส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น อินโดนีเซีย มาเลเซีย หรือบรูไน ถือเป็นทวีปที่มีประชากรมุสลิมหนาแน่นที่สุด

 

จากข้อมูลข้างต้น หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หันมาให้ความสำคัญกับตลาดอาหารฮาลาลมากขึ้น เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของขนาดและการเติบโต แต่การจะเข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มนี้ได้นั้น ผู้ประกอบการจําเป็นต้องขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลอย่างถูกต้องเสียก่อน ซึ่งมีความสำคัญต่อการบริโภคของชาวมุสลิมเป็นอย่างมาก

 

"Halal” หรือ "ฮาลาล” มีที่มาจากศัพท์ภาษาอารบิก แปลว่า การผลิต การให้บริการ หรือการจำหน่ายใด ๆ ที่ไม่ขัดต่อบัญญัติของศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่า "อาหารฮาลาล” คือ อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการประกอบ ผสม ปรุง หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ และเป็นการรับประกันว่าชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคหรือรับบริการต่าง ๆ ได้โดยสนิทใจ

 

เวียดนามถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เห็นโอกาสการบุกตลาดสินค้าอาหารที่มีผู้บริโภค 2 พันล้านคนนี้ กระทรวงการต่างประเทศไทยและกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเวียดนาม จึงได้ร่วมกันจัดงานสัมมนา The Global Market Potential of Halal Food and Opportunities for Vietnam เป็นครั้งแรกที่กรุงฮานอย เพื่อวิเคราะห์โอกาสให้ผู้ประกอบการของเวียดนามสามารถขยายตลาดการส่งออกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้ในอนาคต

 

เวียดนามในฐานะหนึ่งในผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่ของโลก และมีข้อได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ ในการส่งออกไปยังประเทศมุสลิมในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซียและมาเลเซีย เนื่องจากอยู่ติดทะเล

 

นอกจากนี้ เวียดนามอยู่ระหว่างพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง และจะมีความตกลงการค้าเสรีถึง 16 ฉบับ ที่จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ได้

 

สินค้าเวียดนามที่มีศักยภาพสูงในการส่งออกไปยังตลาดฮาลาลโลก ได้แก่ อาหารทะเล โดยเฉพาะกุ้งและปลาแพนกาเซียส ผัก ผลไม้ ข้าว และขนม อย่างไรก็ดี ในระยะสั้น อาจมีข้อจํากัดเฉพาะสินค้าเกษตรที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เนื่องจากมีกระบวนการการแปรรูปที่ซับซ้อนกว่า และผู้ประกอบการเวียดนามยังไม่คุ้นชินกับวัฒนธรรมในธุรกิจนี้เท่าไรนัก

 

เพื่อเป็นการส่งเสริมการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลเวียดนามไปยังตลาดโลก กรมมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของเวียดนามอยู่ระหว่างจัดทําข้อกําหนดทั่วไปเพื่อกําหนดกรอบมาตรฐานแห่งชาติสินค้าฮาลาล สําหรับผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้า
ฮาลาลก่อนการส่งออก และในอนาคตอาจจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อเป็นผู้รับผิดขอบหลักใน
การรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลโดยเฉพาะอีกด้วย

 

ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลในเวียดนาม 9 แห่ง แต่มีเพียงสํานักงานรับรองมาตรฐานฮาลาล (Halal Certification Agency: HCA) แห่งเดียวที่ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติ ซึ่งมีขั้นตอนการพิจารณา 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย (1) การยื่นเอกสารขอรับการรับรอง (2) การเสนอราคาและทําสัญญา (3) การประเมินระยะที่ 1 โดยพิจารณาจากเอกสาร (4) การประเมินการดําเนินงาน และ (5) การพิจารณาออกใบรับรอง

 

อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการเวียดนามยังมีส่วนร่วมในตลาดสินค้าฮาลาลค่อนข้างน้อย เนื่องจากยังขาดความเข้าใจด้านวัฒนธรรมในธุรกิจสินค้าประเภทนี้ ไทยในฐานะผู้ส่งออกอาหารฮาลาลอันดับ 1 ของอาเซียน อันดับ 3 ของเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก และเป็นผู้นำด้านอาหารและผลผลิตเกษตรมาตรฐานฮาลาล สามารถขยายศักยภาพในธุรกิจการผลิตอาหารฮาลาลไปสู่เวียดนามได้ ทั้งในรูปการลงทุน การให้บริการทางเทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในอนาคต ไทยสามารถใช้เวียดนามเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้าไปสู่ภูมิภาคอื่นซึ่งมี FTA กับเวียดนาม เช่น ตะวันออกกลางและยุโรป เป็นต้น

 

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำธุรกิจในสาขานี้ สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการขอรับใบรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลในเวียดนามเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์สํานักงานรับรองมาตรฐานฮาลาล www.halal.vn โทรศัพท์ (+84) 2462693741 อีเมล์ contact@halat.vn

.

 

 

ที่มา เว็บไซต์ กระทรวงการต่างประเทศ

โดยศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์