หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยดำริจัดประชุมเปิด-ปิดเทอม อาเซียน

18 ตุลาคม 2012

     นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า สพฐ.ได้รวบรวมข้อมูลการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.หรือไม่ โดยจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้ พบว่าการเปิด-ปิดภาคเรียน ในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความหลากหลายมาก แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรกมีการเปิด-ปิดภาคเรียนโดยยึดตามปีปฏิทิน คือ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม และสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบนี้ มี 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม และกลุ่มที่สอง จะเริ่มเปิดเรียนประมาณกลางปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ซึ่งเป็นประเทศอาเซียนกลุ่มใหญ่รวมทั้งประเทศไทย ยกเว้นกัมพูชาประเทศเดียวที่เปิดเรียนเดือนตุลาคม แต่ไม่มีประเทศใดเปิดเรียนช่วงเดือนกันยายน
     ทั้งนี้ จากข้อมูลดังกล่าว จึงควรจะมีการปรึกษาหารือในกลุ่มประเทศอาเซียนต่อประเด็นกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนของระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย สพฐ. จะทำหนังสือสอบถามไปยังกระทรวงศึกษาธิการของทั้ง 9 ประเทศ ถ้าประเทศต่างๆ ในอาเซียนไม่ปรับเปลี่ยนกำหนดเปิดปิดภาคเรียน ไทยเองก็อาจไม่ปรับเปลี่ยนเช่นกัน
 
ประวีณา ธาดาพรหม เรียบเรียง
แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
กระทรวงศึกษาธิการ www.obec.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์