หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยถกอาเซียน หาทางออกด้านพลังงานรองรับ AEC

5 กุมภาพันธ์ 2015 (จำนวนคนอ่าน 1262)

ศาตราจารย์ ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน งานประชุมสัมมนา "การเสริมสร้างความตระหนักรู้ด้านพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 1" ( 1st ASEAN Energy Literacy Conference) ซึ่งเป็นการประชุมความร่วมมือด้านพลังงานครั้งสำคัญของชาติในกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อหาทางออกร่วมกันในการขจัดอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านพลังงานในชาติอาเซียน และการส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานให้แก่ประชากรในอาเซียนร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานร่วมกันของชาติอาเซียนในระยะยาว


สำหรับการประชุมฯ จะมีการระดมความคิดเห็นในประเด็นร้อนแรงด้านพลังงาน อาทิ นโยบายการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน แนวทางการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงประเด็นการส่งเสริมความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้อง ให้แก่ประชาชน ซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญของการกำหนดนโยบายด้านพลังงานของแต่ละประเทศ โดยประเด็นที่แต่ละชาติประสบความสำเร็จ จากการดำเนินนโยบายจะได้มีการแบ่งปันสูตรสำเร็จที่เกิดขึ้น ส่วนนโยบายที่หากพบข้อผิดพลาดนั้นก็จะได้ใช้เวทีนี้หาทางออกร่วมกัน
Credit : http://thainews.prd.go.thกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์