หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย อินโดนีเซียและแคนาดาร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียน

3 มีนาคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 240)

ไทย อินโดนีเซียและแคนาดาร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ASEAN Regional Forum (ARF) Workshop on Women, Peace and Security ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อขับเคลื่อนพันธกรณีการปฏิบัติตามวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยย้ำการเชื่อมโยงกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 เน้นความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ และการเสริมสร้างขีดความสามารถ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเน้นย้ำพันธกรณีและความมุ่งมั่นของไทยในการปฏิบัติตามวาระสตรี สันติภาพ และความมั่นคง (Women, Peace and Security agenda – WPS agenda) ได้แก่ มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคง ซึ่งเทียบเท่ากับแผนปฏิบัติการระดับชาติ และการแต่งตั้งผู้แทนสตรีไทย 3 ท่าน ในทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพ (ASEAN Women for Peace Registry: AWPR) นอกจากนี้ ยังได้เสนอแนะแนวทางที่ ARF สามารถช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม WPS agenda ๓ ประการ ประกอบด้วย ประการแรก การเชื่อมโยงประเด็น WPS agenda กับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality) และเป้าหมายที่ 16 สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, Justice and Strong Institutions) ประการที่สอง การเพิ่มพูนความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนกับสหประชาชาติ องค์กรระดับภูมิภาค รัฐบาลและภาคประชาสังคม และประการสุดท้าย การกล่าวถึงประเด็นท้าทายและการเสริมสร้างขีดความสามารถในด้านการเก็บรวบรวมข้อมูลเพศภาวะ การจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติและระดับภูมิภาค และการมีปฏิสัมพันธ์กับภาคประชาสังคม

การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้เชี่ยวชาญในประเด็นสตรีจากหลากหลายสาขาอาชีพ รวมถึงผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เข้าร่วมอภิปรายเพื่อร่วมนำเสนอมุมมอง ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อน WPS agenda ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในโอกาสนี้ ผู้แทนไทยได้ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการใน 2 วาระการประชุม ได้แก่ วาระที่ 1 หัวข้อ "Women, Peace and Security agenda and the ARF” โดยนางนงนุช เพชรรัตน์ ผู้แทนไทยในทำเนียบสตรีอาเซียนเพื่อสันติภาพ (ASEAN Women for Peace Registry: AWPR) และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน และกรุงเวียนนา และวาระที่ 2 หัวข้อ "Models for Regional Approaches to WPS” โดยนางสาวภาสพร สังฆสุบรรณ์ ผู้แทนไทยใน Advisory Board ของสถาบันอาเซียนเพื่อสันติภาพและความสมานฉันท์ (ASEAN Institute for Peace and Reconciliation: ASEAN-IPR) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก

ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคต ซึ่งรวมถึงนัยผลกระทบของโควิด-19 ประเด็นความท้าทายใหม่ ๆ แนวทางขับเคลื่อน WPS agenda ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ตลอดจนการดำเนินงานของ ARF เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม WPS agenda อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมได้เน้นย้ำการยึดมั่นต่อพันธกรณีตามที่ระบุในข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ที่ 1325 เรื่อง สตรี สันติภาพ และความมั่นคง และ Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN ที่รับรองในปี 2560 และ Joint Statement on Promoting the Women, Peace and Security at the ASEAN Regional Forum ที่รับรองในปี 2562 นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเน้นย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลจำแนกเพศและการวิเคราะห์เพศภาวะ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการผนวก WPS agenda ในกิจกรรมและข้อริเริ่มของ ARF ตลอดจนการสร้างขีดความสามารถให้เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพสตรี และการเพิ่มความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงภาคประชาสังคม

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์