หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มาเลเซียออกนโยบายสร้างความสามัคคีในชาติ

16 กุมภาพันธ์ 2021 (จำนวนคนอ่าน 217)

เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ตัน ซรี ดาโตะ ฮาจี มุฮ์ยิดดิน บิน ฮาจี โมฮัมมัด ยัซซิน นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ประกาศนโยบายการเป็นเอกภาพของชาติ (National Unity Policy) เพื่อส่งเสริมให้เป็นชาติที่เข็มแข็งและมีเอกภาพ

 

นายกฯ มุฮ์ยิดดิน กล่าวว่า นโยบายดังกล่าว มาจากแนวคิด เอกภาพบนความหลากหลาย (Unity in Diversity) เพื่อต้องการทำนุบำรุง สร้างความเข้มเข็ง และรักษาไว้ซึ่งเอกภาพหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชนชาวมาเลเซีย

 

นโยบายการเป็นเอกภาพของชาติ ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์หลัก ได้แก่ สร้างความเข้มแข็งและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตามปรัชญาของชาติ  สร้างอัตลักษณ์ของคนในชาติให้มีความรักชาติ ทัศนคติที่รู้จักแบ่งปัน อดทน เคารพซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบ รวมถึงผลิตชาวมาเลเซียที่เห็นคุณค่าและพร้อมส่งเสริมความเป็นเอกภาพ

 

นอกจากนี้ นายกฯ มุฮ์ยิดดิน กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลได้ออกแผนแม่บทการเป็นเอกภาพของชาติ 2030 (National Unity Blueprint 2030) เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายการเป็นเอกภาพของชาติ รวมทั้งเป็นการวางแนวทางที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเป็นเอกภาพในอีก 10 ปี ข้างหน้า

 

นายกฯ มุฮ์ยิดดิน ขอให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่าง ๆ ร่วมมือกันเพื่อผลักดันให้นโยบายการเป็นเอกภาพของชาติบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

ที่มา Bernama


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์