หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15

8 กุมภาพันธ์ 2021 (จำนวนคนอ่าน 601)
 


การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 
การประชุมเจ้าหน้าที่อาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 18 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
ผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ
 
1. เกี่ยวกับการประชุม
     ประเทศไทย รับตำแหน่งประธานด้านสื่อและสนเทศของอาเซียน ระหว่างปี 2563 – 2565 โดยวาระการเป็นประธาน เริ่มต้นตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2563 และมีกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว โดยกรมฯ จะต้องเป็นประธานและเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี หรือการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (AMRI) และการประชุมระดับปลัดกระทรวง หรือ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ (SOMRI)  และในปี 2564 กรมฯ มีแผนจัดการประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ครั้งที่ 15 และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 18 ในเดือนมีนาคม 2564 ผ่านการประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพ และจะจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ ครั้งที่ 19 ในปี 2565 ก่อนส่งมอบตำแหน่งประธานด้านสื่อและสนเทศอาเซียนให้เวียดนามรับเป็นประธานตามลำดับตัวอักษรต่อไป   
     นอกเหนือจากการเป็นเจ้าภาพและประธานการประชุมระดับสูงแล้ว ประเทศที่รับหน้าที่ประธานจะเป็นผู้กำหนดนโยบายด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ของอาเซียน เพื่อให้ 10 ประเทศสมาชิกรับนโยบายไปสานต่อในระดับประเทศ

2. AMRI-SOMRI คืออะไร
     - AMRI หมายถึง รัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน ย่อมาจาก ASEAN Ministers Responsible for Information เป็นการประชุมระดับนโยบายระหว่างรัฐมนตรีที่กำกับดูแลงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์อาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือไปถึงประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) หรือที่เรียกว่า AMRI +3 การประชุม AMRI และ AMRI +3 จะจัดขึ้นทุกๆ 2 ปี
     - SOMRI หมายถึง เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ (ปลัดกระทรวง) ย่อมาจาก Senior Officials Meeting Responsible for Information เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวง) โดยจะหารือปีละครั้ง
เพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่ได้รับจากรัฐมนตรี โดยได้ขยายความร่วมมือไปถึงประเทศคู่เจรจาบวกสาม (จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) หรือที่เรียกว่า SOMRI +3 และยังมีระหว่างเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – ญี่ปุ่น SOMRI +Japan

3. แนวคิดหลักการเป็นประธานด้านสื่อและสนเทศ ปี 2563 – 2565 ของไทย
     สำหรับประเทศไทย จะขับเคลื่อนแนวคิดหลัก ปี 2563 – 2565 โดยเน้นเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงสื่อของคนทุกกลุ่ม ทั้งคนพิการ ผู้สูงอายุ และกลุ่มเปราะบาง และการเป็นประชาคมที่ส่งเสริมเรื่องดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อ
     "ASEAN: A DIGITAL COMMUNITY WITH ACCESSIBILITY FOR ALL”
     Key Message: สานต่อประชาคมดิจิทัล เข้าถึง ครอบคลุม เพื่อโอกาสของคนทุกกลุ่ม

4. เอกสารผลลัพธ์และประเด็นที่จะหยิบยกหารือในการประชุม
     - ที่ประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียนและที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสนเทศ จะรับรองเอกสารสำคัญ และหารือในประเด็นต่างๆ ดังนี้
ระดับรัฐมนตรี 
     - รับรองเอกสารผลลัพธ์ จำนวน 3 ฉบับ  ได้แก่
          1. กรอบความร่วมมืออาเซียนเพื่อส่งเสริมการรับรู้ เข้าถึง และใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อโทรทัศน์ดิจิทัล (Accessibility for All)
          2. ร่างกรอบความร่วมมือว่าด้วยการเตรียมความพร้อมด้านดิจิทัลของพลเมืองอาเซียน (Digital Readiness)
          3. แถลงการณ์การประชุมรัฐมนตรีสารนิเทศอาเซียน (Joint Media Statement)  

     - ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวง)
     - การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสฯ จะเป็นการรับทราบความคืบหน้าและผลการดำเนินงาน ได้แก่
          1. ความคืบหน้าความร่วมมือกับประเทศคู่เจรจา +3
               - อาเซียน – จีน: การเสนอร่างแผนความร่วมมือด้านสื่อโสตทัศน์อาเซียน-จีน ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 - 2567
               - อาเซียน – เกาหลี เรื่องการขอเสนอจัดตั้งองค์การภาพยนตร์อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี
               - อาเซียน – ญี่ปุ่น: การเสนอความร่วมมือผ่านโครงการ/ กิจกรรม
               - อาเซียน +3 : การรายงานแผนงานอาเซียนคู่เจรจา +3 
          2. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ด้านสื่อและสนเทศอาเซียน ปี 2016 – 2025 (ASEAN Strategic Plan for Information and Media 2016 -2025)
          3. ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานอาเซียนด้านการส่งเสริมความร่วมมือด้านสื่อและสนเทศ
กับคู่เจรจา+3 ปี 2018-2023 (Work Plan on Enhancing ASEAN Plus Three Cooperation through Information and Media 2018-2023)
          4. การรายงานผลการประชุมคณะทำงานอาเซียนด้านการออกอากาศผ่านระบบดิจิทัล ครั้งที่ 5

5. ตราสัญลักษณ์การประชุมและความหมายกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์