หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมการค้าต่างประเทศหนุนผู้ส่งออกใช้ e-form ลดโควิดระบาด

14 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 111)

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ กรมการค้าต่างประเทศ มีแนวทางในการช่วยลดผลกระทบให้กับผู้ส่งออกเพื่อสามารถส่งออกได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังประเทศปลายทางทำให้ผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมาติดต่อกับกรมอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งออกโดยใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน ซึ่งมีสถิติการขอหนังสือรับรอง Form D ในแต่ละปีจำนวนกว่า 350,000 ฉบับ มูลค่ากว่า 27,000 ล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นเป็นสัดส่วนกว่า 33% ของการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีในทุกกรอบความตกลงการค้าเสรี ซึ่งกรม แนะนำว่า หากผู้ส่งออกเปลี่ยนมาใช้วิธีการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน (AWSC) หรือ หนังสือรับรอง e-Form D สำหรับขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีในประเทศปลายทางแทนการขอรับหนังสือรับรอง FORM D จะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ เนื่องจากผู้ส่งออกไม่ต้องเดินทางมายังกรมการค้าต่างประเทศ (No Visit) เพื่อติดต่อขอหนังสือรับรอง

นอกจากนี้ กรมจะประสานไปยังสำนักงานเลขาธิการอาเซียนซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของประเทศสมาชิกอาเซียนขอให้ศุลกากรประเทศสมาชิกอีก 9 ประเทศ เตรียมความพร้อมในการที่ผู้ส่งออกไทยจะใช้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วยการรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเอง (AWSC) หรือใช้หนังสือรับรอง e-Form D แทนหนังสือรับรอง Form D มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ครั้งนี้


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์