หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐมนตรีท่องเที่ยวไทยลงนามพิธีสารยกระดับบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียน ในรูปแบบแจ้งเวียน

7 มกราคม 2021 (จำนวนคนอ่าน 120)

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน ซึ่งเป็นการลงนามโดยการแจ้งเวียนให้แต่ละประเทศสมาชิกลงนามตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 23 โดยประเทศไทยเป็นประเทศสมาชิกอาเซียนลำดับที่ 5 ที่ลงนามพิธีสารแก้ไขข้อตกลงนี้ ซึ่งประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะลงนามเป็นประเทศต่อไป คือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกทั้งหมด ยื่นสัตยาบันต่อเลขาธิการอาเซียนแล้ว

สำหรับสาระสำคัญของพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ เป็นการยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน จากเดิมครอบคลุมเพียงตำแหน่งงานในสาขาที่พัก และสาขาการเดินทาง ให้ครอบคลุมตำแหน่งงานในสาขาไมซ์ (MICE) และการจัดกิจกรรมรวมทั้งบุคลากรในสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนในการอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในประเทศสมาชิกอาเซียน

พร้อมกันนี้ยังแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสอนและฝึกอบรมบุคลากร โดยใช้สมรรถนะเป็นหลัก รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ซึ่งการลงนามครั้งนี้ยังช่วยยกระดับมาตรฐานการค้าและการบริการที่ดีร่วมกันและเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดการประชุม รวมถึงส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรม MICE และการจัดกิจกรรมระหว่างประเทศภายในภูมิภาคอาเซียนให้เพิ่มมากขึ้น และนำไปสู่การเปิดเสรีด้านการค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและการจัดการประชุมในกรอบอาเซียนมากขึ้น

ที่มา : www.dailynews.com

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์