หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยไฟเขียวตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสธารณสุขฯ ในไทย

5 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 383)

ครม.อนุมัติกรอบการเจรจา และข้อเสนอของไทย เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียน ด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติกรอบการเจรจา และข้อเสนอของไทย เพื่อจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย (ASEAN Center for Public Health Emergencies and Emerging Diseases -APHEED) เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ ให้กับประชาคมอาเซียน โดยเน้นขีดความสามารถ พร้อมรับ ตรวจจับ และตอบโต้

โดยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขของไทยได้ส่งชุดคำตอบสำหรับการแสดงความจำนงค์ที่ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการเป็นเจ้าภาพจัดตั้ง APHEED ไปที่สำนักเลขาธิการอาเซียนแผนกสุขภาพ โดยระบุคำตอบถึงความพร้อมในการเตรียมสถานที่ตั้งของ APHEED โดยสามารถจัดตั้งได้ที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับงบประมาณพื้นฐานในการดำเนินงานของ APHEED จะอยู่ที่ปีละประมาณ 12-15 ล้านดอลลาร์ และหากให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จะใช้งบประมาณ 28-33 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ใน 5 ปีแรกของการจัดตั้ง APHEED จะต้องมีการตั้งงบลงทุนประมาณ 14-17 ล้านดอลลาร์ต่อปี สำหรับการก่อสร้างตึก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น โดยควรจะมีบุคลากรประมาณ 70-80 คนในระยะ 3 ปีแรก และภาพรวมควรจะมีบุคลากรทำงานใน APHEED ประมาณ 130-170 คน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขระบุว่า งบประมาณพื้นฐานในการดำเนินงานของ APHEED ซึ่งในปีแรกคาดว่าจะต้องใช้งบประมาณ 20 ล้านดอลลาร์ ส่วนนี้จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น และจากกลไกการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการอาเซียน แต่ก็ยังไม่ทราบจำนวนสนับสนุนที่แน่ชัด ดังนั้น ส่วนที่เหลือจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลของประเทศที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพ

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศจึงได้จัดทำข้อเสนอกรอบวงเงิน เพื่อการเจรจาต่อรองไม่เกินร้อยละ 20 ของงบประมาณพื้นฐาน ในการดำเนินงานของ APHEED ต่อปี และต้องไม่เกิน 10 ล้านดอลลาร์ต่อปี

ทั้งนี้ หากประเทศไทยได้รับการคัดเลือกให้จัดตั้ง APHEED จะได้มีส่วนร่วมสำคัญในการพิจารณากำหนดกรอบการดำเนินการของ APHEED นำไปสู่การพัฒนาความร่วมมือทั้งด้านวิชาการ และการดำเนินการป้องกันโรคร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน และความร่วมมือจากประเทศอื่น ทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของไทย ที่ให้การสนับสนุนในการคัดกรองและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การตรวจรักษา และการควบคุมโรคระบาดในกลุ่มแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย

นอกจากนี้ยังสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุน นักท่องเที่ยว และผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ในความเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขของไทย และประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการค้า การลงทุนระหว่างกัน รวมถึงการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจร่วมกันของอาเซียนและจากประเทศในภูมิภาคอื่นทั่วโลก รวมทั้งยังช่วยพัฒนาระบบสาธารณสุขของไทยให้มีความยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์