หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กต. ร่วมกับ กกร. หารือภาครัฐ-เอกชนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

2 พฤศจิกายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 252)

กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) จัดการประชุมหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยที่ประชุมจะร่วมกันขับเคลื่อน (1) การสร้างความสอดคล้องกัน (compatibility) ด้านดิจิทัล (2) การขยายโอกาสแก่สินค้าและบริการดิจิทัลของทั้งไทยและของประเทศในอนุภูมิภาค และ (3) การเสริมสร้างกลไกหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.) เป็นประธานร่วมในการหารือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจของไทยในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมกว่า 20 หน่วยงาน การหารือครั้งนี้เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการหารือระดับสูงเพื่อกำหนดทิศทางการทูตเชิงเศรษฐกิจกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในยุคหลังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ที่ประชุมเห็นความสำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลในการช่วยเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในยุคหลังโควิด-19 โดยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการรื้อฟื้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (restart) การฟื้นฟูเศรษฐกิจตามวิถีใหม่ (reboot) และการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคเข้าด้วยกันอีกครั้ง (reconnect) โดยที่ประเทศไทยมีศักยภาพในด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งการมีผู้ประกอบการที่เข้มแข็งและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย จะมีส่วนช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางธุรกิจกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้ก้าวหน้าและเป็นรูปธรรม

ที่ประชุมเห็นพ้องที่จะร่วมกันขับเคลื่อนวาระเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยในอนุภูมิภาคโดยเน้น 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การสร้างความสอดคล้องกัน (compatibility) ด้านดิจิทัล ซึ่งจะรวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับมาตรฐานและกฎระเบียบ และการพัฒนาผู้ประกอบการของไทยและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะ Startup และวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) (2) การขยายโอกาสแก่สินค้าและบริการดิจิทัลของทั้งไทยและของประเทศในอนุภูมิภาค และ (3) การเสริมสร้างกลไกหารือระหว่างภาครัฐและเอกชนในกรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค เพื่อให้เกิดกระบวนการกำหนดนโยบายที่เป็นระบบ ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลของอนุภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันและสร้างโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไปพร้อม ๆ กัน

การหารือในครั้งนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตามแนวทาง "รวมไทยสร้างชาติ” เพื่อให้การผลักดันนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจสอดคล้องกับผลประโยชน์ของทุกภาคส่วนและไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีพลวัต โดยมีเป้าหมายคือการปรับตัวและใช้โอกาสจากการเข้าสู่ยุคดิจิทัลเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของไทยและประเทศเพื่อนบ้านในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ที่มา กระทรวงการต่างประเทศ 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์