หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แม็คโคร ลงนาม MOU ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรกัมพูชา

21 ตุลาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1452)

เมื่อต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาและส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต สินค้าเกษตรให้สามารถกระจายสินค้าไปยังผู้ขายรายย่อยได้ระหว่าง บริษัทแม็คโคร (กัมพูชา) และกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา โดยบันทึกความเข้าใจ (MOU) นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Accelerating Inclusive Markets for Smallholders (Aims) เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในโครงการฯ ดังกล่าวสู่ผู้บริโภคในกัมพูชา

นายเคม สีธาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในหลายๆ ประเทศ ทั่วโลก รวมถึงกัมพูชาด้วย ซึ่งรัฐบาลได้พยายามใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ลดความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งรวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าว พืชผัก รวมทั้งเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ ประชาชนในประเทศ รวมทั้งหาช่องทางใหม่ๆ ในการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรในประเทศ

 

ซึ่งนายเคม กล่าวว่า การร่วมมือกับทางแม็คโครในครั้งนี้ ถือเป็นบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนา และส่งเสริมกลุ่มผู้ผลิต สินค้าเกษตร รวมทั้งสนับสนุนการกระจายสินค้าผ่านแม็คโครสู่ร้านค้าปลีกรายย่อย พร้อมยกระดับคุณภาพให้ผลผลิต มีความสม่ำเสมอและขายได้ราคา โครงการ Accelerating Inclusive Markets for Smallholders (Aims) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์กัมพูชากับกองทุนระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม (International Fund for Agricultural Development : Ifad )

 

โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยง กระจายผลผลิตต่างๆ ทั้งผัก ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีก ข้าว มันสำปะหลัง และไหมดิบ ไปยังตลาดต่างๆ ใน 18 จังหวัดได้

 

โดยความร่วมมือของแม็คโคร ที่ผ่านมา คณะทำงานของโครงการฯ ณ จังหวัดเสียมราฐ ได้
อำนวยควาสะดวกในการเชื่อมโยงเกษตรกรในพื้นที่ปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ปีกปลอดสารพิษตามมาตรฐานและขายผลผลิตให้แม็คโครสาขาต่างๆ
โดยเกษตรกรในโครงการที่อยู่ในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศส่วนใหญ่จะขายผลผลิตให้กับแม็คโครสาขา เสียมราฐ ซึ่งที่ผ่านมาทางแม็คโครได้ซื้อผัก จำนวน 4,320 กิโลกรัม และเนื้อไก่ 156 กิโลกรัมจากเกษตรกรในพื้นที่

 

ภายใต้โครงการฯ ดังกล่าว สำหรับเกษตรกรในภาคตะวันออกและตะวันออกเฉียงเหนือที่อยู่ภายใต้โครงการฯ แม็คโคร สาขาพนมเปญ จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตเพื่อมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคและร้านค้ารายย่อยต่อไป

 

ผลกระทบต่อธุรกิจของไทยและแนวทาง/โอกาสของภาคเอกชนไทย แม้ว่าความร่วมมือฯ ดังกล่าว จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายในประเทศเพิ่ม มากขึ้น
ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้ทำให้การนำเข้าสินค้าผักและผลไม้จากไทยลดลง

 

ทั้งนี้ เนื่องมาจากผลไม้ส่วนใหญ่ที่นำเข้า จากประเทศไทยเป็นคนละชนิดกันกับที่ปลูกได้ในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม การที่ภาคธุรกิจของไทยเข้าไปมีความ ร่วมมือกับทางภาครัฐของกัมพูชา ในด้านการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้า ด้านการตลาด เพื่อให้เกษตรกรผลิตสินค้าได้ตามความต้องการของตลาดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ถือว่าจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจค้าปลีกของไทยในสายตาของชาวกัมพูชา และช่วยลดแรงกดดันจากชาวกัมพูชาบางกลุ่มที่เคยต่อต้านสินค้าและธุรกิจของไทยให้ลดน้อยลง

 

ที่มา สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ ตุลาคม 2563


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์