หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขยายเวลาปิด 3 จุดผ่านแดน ห้วยต้นนุ่น แม่สามแลบ ห้วยผึ้ง 1-31 ตุลาคมนี้

28 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 117)

ภาพ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ 
นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง การระงับการเดินทาง เข้า - ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่อนปรนการค้า ระงับการใช้ช่องทาง ณ จุดผ่านแดนคือ จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางห้วยต้นนุ่น หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม  จุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านแม่สามแลบ หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย และจุดผ่อนปรนการค้าช่องทางบ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน กำหนดห้วงเวลาการระงับการใช้ช่องทาง ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นที่จะต้องป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 COVID-19) ไม่ให้แพร่ระบาดเข้ามาภายในประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติตต่อ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาการปิด - ระงับหรือปิดจุดผ่านแดนประเภทต่างๆ 

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์