หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
พม. เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16

23 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 77)

(22 ก.ย. 63) เวลา 09.00 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะผู้แทนหัวหน้าเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาของประเทศไทย (SOMSWD Leader of Thailand) เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 (16th Senior Officials Meeting on Social Welfare and Development : SOMSWD)) และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 21-22 และ 24 กันยายน 2563 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

นางสาวสราญภัทร กล่าวว่า การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ครั้งที่ 16 นี้ จัดโดยกระทรวงสวัสดิการสังคมและการพัฒนา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานการประชุม SOMSWD ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิดหลัก "สร้างเสริมภูมิคุ้มกันและความเป็นปึกแผ่นของครอบครัวท่ามกลางภาวะวิกฤติและการปรับตัวให้เข้ากับความปรกติใหม่” "Strengthening Family Resilience and Solidarity: Braving the Adversity and Adapting to the New Normal” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้าเกี่ยวกับผลการดำเนินงานแผนงาน โครงการต่างๆ ตลอดจนร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานในระยะต่อไปของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559-2563

นางสาวสราญภัทร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในโอกาสนี้ ตนได้กล่าวต่อที่ประชุมในนาม SOMSWD Leader ประเทศไทย เกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้รับผิดชอบหลัก ภายใต้แผนงานอาเซียนสาขาสวัสดิการสังคมและการพัฒนา พ.ศ. 2559-2563 โดยประเทศไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักทั้งหมด 20 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของกิจกรรมหรือโครงการทั้งหมดภายใต้แผนงานอาเซียนดังกล่าว ทั้งนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 13 โครงการ

นอกจากนี้ ยังได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยการคุ้มครองเด็กจากการแสวงหาผลประโยชน์ในสื่อออนไลน์ในอาเซียน (พ.ศ.2564-2568) และแผนปฏิบัติการภูมิภาคว่าด้วยสิทธิเด็กในบริบทการเคลื่อนย้าย ยิ่งไปกว่านั้น ประเทศไทย ยังได้รายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

 

 

ที่มา www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์