หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบสนับสนุนงบกลาโหมให้กับศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

16 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 30)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จำนวน 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ ASEAN Center of Military Medicine (ACMM) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง
การให้เงินสนับสนุนแก่ ACMM เป็นการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในกรณีจำเป็นตามที่ ACMM ร้องขอ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกตามที่ระบุไว้ในเอกสารขอบเขตการปฏิบัติงาน (Terms of Reference : TOR) ของ ACMM เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการดำเนินการดังกล่าว จะทำให้ ACMM แสดงบทบาทด้านการแพทย์ทหารในการตอบสนองต่อ COVID - 19 ตั้งแต่ต้นทางได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยให้การป้องกันโรคไม่ให้แพร่กระจายเข้าสู่ประเทศไทย รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ในการลดการขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการร่วมมือกันเพื่อควบคุมโรคระบาดของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเป็นการแสดงบทบาทนำของประเทศไทยในการสนับสนุน ACMM ผ่านโครงการ Project - Based Programme ให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนเพื่อให้ประเทศคู่เจรจา ประเทศอื่น ๆ และองค์การระหว่างประเทศได้มีบทบาทในการสนับสนุน ACMM เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งการดำเนินการดังกล่าว ใช้งบประมาณเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 565,840.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดภาระด้านงบประมาณแก่ประเทศไทยในระยะยาวแต่อย่างใด

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 15 กันยายน 2563

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์