หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
Telkomsel วางแผนลงทุนใน Gojek

11 กันยายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 41)

PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (TLKM’s) ผู้นําของตลาดโทรคมนาคมอินโดนีเซียวางแผน ที่จะลงทุนใน Gojek ธุรกิจสตาร์ทอัพให้บริการแอพพลิเคชั่นด้านบริการรถจักรยานยนต์รับจ๎างและบริการอื่น ๆ ผ่าน บริษัทย่อย PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) นับเป็นกลยุทธ์ที่ดีและคาดวําจะสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัล ของอินโดนีเซีย 

Fendi Susiyanto ผู้ตรวจการตลาดหลักทรัพย์กลําววํา Telkomsel มีโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายที่ กว้างขวาง มีความสามารถในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจทั้งหมดที่มีอยูํในระบบนิเวศของ Gojek ในขณะที่ Gojek มี พันธมิตรทางการค้าและลูกค้าหลายล้านรายจากผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย รวมทั้งมีบทบาทสําคัญใน อุตสาหกรรมดิจิตอล ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง Telkomsel กับ Gojek จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลของ อินโดนีเซีย และจะให้ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ทั้งการเพิ่มมูลคําให้แก่การดําเนินงานและการเงิน ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการ แพร่ระบาดฯ การสร้างประสิทธิภาพจากความร่วมมือกับพันธมิตร และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะยาว จะสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

Gojek ได้พัฒนาข้อมูลและธุรกิจดิจิทัล ทําให๎ระบบนิเวศของ Gojek มีผู้ใช้งาน คนขับรถ และนักธุรกิจหลาย ล้านคนและเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ในขณะที่ปี 2562 ธุรกิจดิจิทัลของ Telkomsel มีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.1 (ต่อ ปี) มูลค่า 58.24 ล้านล้านรูเปียห์ โดยไลฟ์สไตล์การใช้ดิจิทัลเพิ่มขึ้น ทําให้ความต้องการด้านบริการเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง ปริมาณข้อมูลของ Telkomsel เพิ่มขึ้น 6,558 เพตาไบต์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 53.6 มีจํานวนสมาชิกทั้งสิ้น 171.1 ล้านคน และผู้ใช้ข้อมูลมือถือสูงถึง 110.3 ล้านคน 

Daniel Tumiwa ประธาน Next Indonesia Unicorn Foundation (NextICon) ประเมินถึงแผนของ Telkomsel ในการเข้าสู้ Gojek คือ เพื่อพัฒนาบริษัทให้เติบโตและมีข้อมูลสําหรับการเตรียมผลิตภัณฑ์มากขึ้น โดย Telkomsel สามารถแปลสัญญาณการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคจากข้อมูลของ Gojek ที่มี อยู่ ทั้งนี้ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมมีข้อมูลขนาดใหญ่อยู่แล้ว แต่ยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมส่วนบุคคล และข้อมูลการดําเนินชีวิต ในขณะที่ Gojek มีข้อมูลการทําธุรกรรม พฤติกรรมและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าเป็นสินทรัพย์ที่ น่าสนใจ การวางแผนการลงทุน/ความร่วมมือของ Telkomsel บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมของอินโดนีเซียกับ Gojek ผู้ให้บริการด้านการขนส่งคน อาหาร และสิ่งของ รวมถึงการให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ที่ ได๎รับความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคอินโดนีเซีย แสดงให๎เห็นถึงการเข้าถึงข๎อมูลที่เพิ่มขึ้นของทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะสํงผลต่อ ศักยภาพของเศรษฐกิจดิจิทัลของอินโดนีเซีย ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอินโดนีเซีย ต่อไป

ที่มา สคต.กรุงจาการ์ตา อินโดนีเซีย   
        กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์