หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
อัตราเงินเฟ้อของ สปป. ลาว ลดลงเล็กน้อยในเดือนมิ.ย. 63

25 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 1019)

ศูนย์สถิติแห่งชาติ กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว เปิดเผยว่า อัตราเงินเฟ้อลาวเดือนมิถุนายน 2563 ลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 5.28 จากร้อยละ 5.46 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 เนื่องจากราคาสินค้าและบริการ โดยเฉพาะหมวดอาหารและเครื่องดื่ มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีการปรับตัวลงร้อยละ 0.47 เครื่องนุ่งห่มและรองเท้าเพิ่ มขึ้นร้อยละ 0.45


ที่พักอาศัย ไฟฟ้า น้ำประปา และเชื้อเพลิงหุงต้มเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.16 ของใช้ในครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้ อยละ 0.51 สินค้าเพื่อสุขภาพและยาเพิ่มขึ้ นร้อยละ 0.38 การคมนาคมและขนส่งเพิ่มขึ้นร้ อยละ 1.31 และสินค้าและบริการอื่น ๆ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.20

 

ปัจจัยที่ทำให้ราคาสินค้ าบางประเภทปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่

1) ความผันผวนของราคาสินค้ าบางรายการที่ได้รั บผลกระทบจากโควิด 19 เช่น หมวดอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ มีแอลกอฮอล์ และหมวดสุขภาพและยา

2) การส่งเสริมการผลิตสินค้ าภายในประเทศที่ยังทำได้ไม่เต็ มประสิทธิภาพ และสินค้าที่ผลิตได้ยังต้องพึ่ งพาการนำเข้าวัตถุดิบและปัจจั ยการผลิต เช่น เครื่องจักรกล ปุ๋ย อาหารสัตว์ ยา วัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์ พันธุ์สัตว์ อีกทั้งฐานการผลิตของ สปป. ลาว ยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร

3) ราคาสินค้าสำคัญในตลาดโลกมี แนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะราคาทองคำ

4) อัตราแลกเปลี่ยนเงินกีบกั บบาทและดอลลาร์สหรัฐยังมีความผั นผวนอย่างต่อเนื่อง         


ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานเดือนมิถุนายน 2563 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษาคม 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.01 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา โดยคำนวณจากรายการสินค้า 402 รายการ หรือร้อยละ 82.9 ของรายการสินค้าและบริการทั้ งหมด  และคิดเป็นสัดส่วนน้ำหนักการบริ โภคร้อยละ 55.6

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปเดือนมิถุนายน 2563 ลดลงที่ติดลบร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.28 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสินค้ าประเภทอาหารสดปรับตัวสูงขึ้น โดยคำนวณจากรายการสินค้า 83 รายการ หรือร้อยละ 17.7  ของรายการสินค้าและบริการทั้ งหมด และคิดเป็นสัดส่วนน้ำหนักการบริ โภคร้อยละ 44.4


ในขณะเดียวกัน อัตราเงินเฟ้อสินค้ าภายในประเทศและสินค้านำเข้ าหดตัวที่ร้อยละ 0.15 เมื่อเทียบกับเดือน พฤษภาคม 2563 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.35 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากราคาสินค้ าประเภทอาหารสด เช่น เนื้อหมู โค และกระบือ และราคาทองรูปพรรณเพิ่มขึ้น โดยคำนวณจากรายการสินค้า 230 รายการ หรือร้อยละ 47.4 ของรายการสินค้าทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนน้ำหนักร้อยละ 69.3

ที่มา สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์