หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เวียดนาม ตั้งเป้าให้นครเกิ่นเทอเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในปี ค.ศ. 2030

25 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 986)

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2563 นาย Nguyen Phu Trong เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ (ซึ่งมีตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเวียดนามอีกตำแหน่งหนึ่ง) ได้สั่งการในระหว่างการประชุมกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (Politburo) ตั้งเป้าหมายให้นครเกิ่นเทอเป็นเมืองที่มีพัฒนาการสูงและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงภายในปี 2573


โดยในปัจจุบัน นครเกิ่นเทอ เป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมและเป็นที่ตั้งยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของชาติ นอกจากนี้ ยังมีข้อได้เปรียบและศักยภาพในการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว คมนาคมและความร่วมมือระหว่างประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำโขงซึ่งเป็นประตูสู่จังหวัดปลายแม่น้ำโขงและมีท่าเรือน้ำลึก สนามบินนานาชาติและทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ รัฐบาลเวียดนามจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนานครฯ ให้มีพัฒนาการในระดับกลางภายในปี 2588 โดยได้มอบหมายภารกิจ 10 ประการ อาทิ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะด้านการคมนาคมระหว่างภูมิภาคและพัฒนาความเชื่อมโยงข้ามภูมิภาค โดยร่วมกับนครโฮจิมินห์ในการเป็นศูนย์กลางด้านความเชื่อมโยง


ในการนี้ นาย Trong ได้สั่งการให้นครเกิ่นเทอวางแผนการใช้ทรัพยากรและขีดความสามารถของนครเกิ่นเทอ อย่างเต็มที่ รวมถึงพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การศึกษา สาธารณูปโภคและวัฒนธรรม รวมถึงเศรษฐกิจและสังคม ความมั่นคงและประยุกต์นำนโยบายจากรัฐบาลส่วนกลางมาปฏิบัติ นอกจากนี้ ผู้บริหารนครฯ ยังได้เสนอนโยบายด้านการลงทุน งบประมาณและการบริหารเขตเมืองให้คณะ Politburo พิจารณาอนุมัติต่อไป

 

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์