หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
สิงคโปร์รุกตลาดพลังงานไฟฟ้าความร้อนจากถ่านหินที่แขวงเซกอง สปป.ลาว

18 สิงหาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 410)

บริษัท Evolution Power Investment Corporation (EPIC) และ บริษัท Kuounmixay Bridge and Road Construction and Repair Company (KMX) ซึ่งเป็นบริษัทกิจการร่วมค้า (Joint Venture) ระหว่างสิงคโปร์กับ สปป.ลาว ลงนามบันทึกความเข้าใจกับรัฐบาล สปป.ลาว เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพั ฒนาโรงผลิตไฟฟ้าพลังงาน ความร้อนจากถ่านหินสะอาดที่เมื องดากจึง สปป.ลาว

โครงการดังกล่าว มีมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 1,000 เมกะวัตต์ เพื่อส่งไปขายยังประเทศเพื่อนบ้ าน โดยเฉพาะ ไทย เวียดนามและกัมพูชา โดยคาดว่าการก่อสร้ างโครงการจะแล้วเสร็จในปี 2570

 

บริษัท Evolution Power Investment Corporation (EPIC) เป็นบริษัทพัฒนาพลังงานพื้ นฐานและ ให้คําปรึกษาด้านการพัฒนา การเงิน การค้าและการบริการทางวิ ศวกรรมพลังงานและภาคพลังงานในภู มิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ของสิงคโปร์ โดยมีลูกค้าเป็นบริษัทและเจ้ าของโครงการในภูมิภาคเอเชียตะวั นออกเฉียงใต้ที่มีมูลค่า การลงทุนระหว่าง 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

บริษัท Kuounmixay Bridge and Road Construction and Repair Company (KMX) ประกอบกิจการ ด้านการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ มีประสบการณ์ในการก่อสร้ างและการซ่อมแซมถนนและสะพานรั บผิดชอบกิจการก่อสร้างโครงการที่ เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานจํ านวนมากในหลายแขวงทางภาคใต้ของ สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แขวงเซกอง

ที่มา สถานกงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต

 


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์