หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ปฏิรูปการศึกษา ลาวปฏิรูปอะไร

9 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 13548)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

นับตั้งแต่การเปลี่ยนการปกครองเมื่อปี ค.ศ.1975 สปป.ลาว ได้ดำเนินการปฏิรูประบบการศึกษาของประเทศถึง 4 ครั้งแล้ว ล่าสุดลาวได้กำหนดระยะเวลาการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเอาไว้ระหว่างปี 2006 – 2015 ซึ่งปัจจุบันกำลังอยู่ในระยะที่สองของนโยบายดังกล่าว
การปฏิรูประบบการศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือ การปรับระยะเวลาการศึกษาขั้นพื้นฐานมาเป็นระบบ 12 ปี จากระบบการศึกษาแบบเก่าที่เป็นแบบ 11 ปีที่เรียกว่าระบบ 5+3+3 หมายถึงการเรียนในระดับประถม 5 ปี มัธยมต้น 3 ปี และมัธยมปลาย 3 ปี

ขณะที่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบใหม่ สปป.ลาว ได้มีการขยายช่วงชั้นการเรียนในระดับมัธยมต้นจากเดิม3 ปีให้เป็น 4 ปี เพื่อต้องการให้ความรู้ของนักเรียนในระดับมัธยมตอนต้นมีความเข้มข้นขึ้น นักเรียนมีความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ ในแต่ละวิชาเรียนอย่างลึกซึ้ง
ในด้านหลักสูตรการศึกษา ลาวมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่และเริ่มใช้ครั้งแรกในปี 2009 เป็นต้นมา โดยเน้นการผลิตนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น ตัวอย่างเช่น กฎหมายการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ในมาตรา 18 ระบุให้การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาที่ต่อเนื่องจากชั้นประถมศึกษา มีหน้าที่ให้ความรู้ทั่วไปและความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการเรียนต่อหรือประกอบอาชีพตามความเหมาะสม
สปป.ลาว ได้ดำเนินการปรับปรุงการเรียนการสอนด้วยการเพิ่มสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ โดยเฉพาะเพิ่มแบบเรียนให้เพียงพอมากขึ้น และเนื่องจาก สปป.ลาว เป็นประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาสูง การติดต่อคมนาคมเป็นไปด้วยความยากลำบาก สปป.ลาว จึงนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ร่วมด้วย อาทิ การเรียนการสอนผ่านทางโทรภาพ และสื่อทางด้าน E-learning ในขั้นมัธยมเป็นต้น

ส่วนครูซึ่งนับเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญต่อคุณภาพการศึกษา แม้ปัจจุบันลาวยังต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนครูไม่ต่างกับหลาย ๆ ประเทศในอาเซียน เช่น ในระดับมัธยมมีอัตราส่วนเฉลี่ยครู 1 คน ต่อนักเรียน 35 คน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจึงมุ่งไปที่การพัฒนาคุณภาพของครูที่มีอยู่เป็นสำคัญ โดยครูทุกคนจะต้องผ่านการประเมินวิทยฐานะจากสภาการศึกษาของลาวเสียก่อนจึงจะสามารถทำห้าที่เป็นผู้สอนนักเรียนได้
นอกจากนี้ ยังเน้นการฝึกอบรมครูในวิชาที่มีความยาก และยังมีระบบครูศึกษานิเทศก์คอยติดตามประเมินผลการเรียนการสอนในแต่ละท้องถิ่น คอยให้ความช่วยเหลือครูผู้สอนในแต่ละพื้นที่ที่มีปัญหา ผลที่ได้รับคือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพดีขึ้นโดยลำดับ
แม้ สปป.ลาว จะมีการจัดการศึกษาที่ควบคุมจากส่วนกลาง หมายถึงจากกระทรวงศึกษาธิการลงไปสู่สถานศึกษาในระดับล่าง แต่ก็พร้อมเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย โดยสามารถกำหนดหลักสูตรของท้องถิ่นที่มีความเหมาะสมกับท้องถิ่นของตนเองได้ถึงร้อยละ 20 ร่วมกับหลักสูตรของส่วนกลางจำนวนร้อยละ 80

จาก "Global Competitiveness Report 2014-2015” ซึ่งเป็นรายงานประจำปีที่จัดทำโดย World EconomicForum พบว่าดัชนีด้านการศึกษาของ สปป.ลาว ปรับตัวดีขึ้นอย่างน่าสนใจ โดยเมื่อวัดกันในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ พบว่าคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของลาวอยู่ในอันดับที่ 6เช่นเดียวกับคุณภาพในระดับอุดมศึกษา ขณะที่คุณภาพวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยู่ในลำดับที่ 7

เมื่อมองจาก GDP ที่ สปป.ลาว ยังนับเป็นประเทศยากจนในอันดับท้าย ๆ ของอาเซียน แต่กลับสามารถใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างคุ้มค่าแสดงให้เห็นถึงความพยายามผลักดันการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง สมควรที่สมาชิกอาเซียนหลายๆประเทศควรศึกษาเป็นแนวทางและถอดบทเรียนดี ๆ ที่มีค่าเหล่านี้จาก สปป.ลาว


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์