หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ก.แรงงาน ร่วมอภิปรายเพื่อหารือเกี่ยวกับ ASEAN Development Outlook

24 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 76)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) ประเทศไทย มอบหมายให้นางนภสร ทุ่งสุกใส ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน และผู้แทนจากหน่วยงานระดับกรม/สำนักงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมการอภิปรายผ่านระบบทางไกลร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสแรงงานอาเซียน (SLOM) จากประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ ได้แก่ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สิงคโปร์ และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อหารือเกี่ยวกับ ASEAN Development Outlook โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานในหัวข้อการดำรงชีพ (Livelihood) หัวข้อย่อย การจ้างงานที่มีคุณค่า (Decent Work) และความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ (Corporate Social Responsibility: CSR) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

ทั้งนี้ ASEAN Development Outlook เป็นเอกสารรวบรวมผลสำเร็จและประเด็นความท้าทาย ตลอดจนแนวทางในการดำเนินงานในอนาคต เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการและยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจะเสนอต่อผู้นำเพื่อรับทราบในที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 37 ในเดือนพฤศจิกายน 2563

ที่มา กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์