หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมร่วม รมต. และภาคเอกชน กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13

21 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 65)

ภาพ เพจ ประชาสัมพันธ์ กระทรวงคมนาคม
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมร่วมระหว่างรัฐมนตรีและภาคเอกชนกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง – ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายชิเงฮิโระ ทานะกะ ผู้ช่วยรัฐมนตรีด้านการต่างประเทศ กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) รัฐมนตรีหรือผู้แทนรัฐมนตรี 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะผู้ประสานงานหลัก (National Coordinator) กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนภาคเอกชน 5 ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ผู้แทนองค์กรหุ้นส่วนการพัฒนา ได้แก่ ADB JBIC JICA JETRO NEDO Mekong Institute และ UNESCAP เข้าร่วมผ่านระบบ Videoconference ณ ห้องราชดำเนิน กระทรวงคมนาคม 

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รับทราบอุปสรรค และหารือแนวทาง การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงระยะที่ 2 ปี 2562 - 2566 (MIDV2.0) ในการนี้ทุกประเทศได้นำเสนอโครงการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละเสาหลักภายใต้ MIDV2.0 เพื่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และการตอบสนองอย่างแข็งขันต่อผลกระทบและความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ที่ประชุมได้นำเสนอแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินงานต่อวิสัยทัศน์การพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ระยะที่ 2 ปี 2562 - 2566 (MIDV2.0) โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความเชื่อมโยง ทั้งด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและกฎระเบียบ ด้านนวัตกรรมเชิงดิจิทัล และด้านการดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 

ในโอกาสนี้ นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายไทย ได้นำเสนอแผนงาน/โครงการสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ MIDV2.0 และเพื่อตอบสนองต่อผลกระทบและความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และได้เน้นย้ำถึงการเร่งปรับปรุงกฎระเบียบการข้ามแดนระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  

โดยเฉพาะความร่วมมือภายใต้ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross Border Transport Facilitation Agreement : CBTA) และการพัฒนาระบบศุลกากร ณ จุดเดียว (ASEAN Single Window) ให้มีมาตรฐานที่เท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดการข้ามแดนที่ปลอดภัย ไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ ลดความแออัดบริเวณหน้าด่าน ดำเนินงานแบบเบ็ดเสร็จ ส่งผลให้การเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าอุตสาหกรรมในอนุภูมิภาคไม่ขาดช่วง นอกจากนี้ ประเทศไทยได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือระหว่างกันในการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) และมุ่งส่งเสริมรูปแบบทางธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการประกอบธุรกิจ รวมถึงการเน้นย้ำให้มีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อเปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สำหรับผู้แทนภาคเอกชนประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและญี่ปุ่นได้เสนอประเด็นความร่วมมือสำคัญเพื่อปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ การเร่งพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ การส่งเสริมขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs การเร่งดำเนินการภายใต้ความตกลง CBTA และระบบศุลกากร ณ จุดเดียวในอาเซียน ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และการเร่งถ่ายทอดเทคโนโลยี การนำใช้เครื่องมือ ICT ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ ข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมฯ ประเทศญี่ปุ่นจะได้ใช้เป็นข้อมูลในการให้ความร่วมมือสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่ถูกนำเสนอขึ้นมาโดยประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรีประเทศลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ำโขง - ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ครั้งที่ 12 ในเดือนกันยายน 2563 ณ ประเทศเวียดนาม ต่อไป

ที่มา กระทรวงคมนาคม


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์