หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม รมต.ขนส่งอาเซียน-จีน ต่อสู้กับโควิด-19

15 กรกฎาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 97)

 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน ว่าด้วยการเสริมสร้างการขนส่งและโลจิสติกส์ที่ราบรื่นเพื่อต่อสู้กับโควิด-19 และการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารที่ไม่ใช่สาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงคมนาคมดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองเอกสารฉบับดังกล่าวต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ
                   สาระสำคัญ
                   1. แถลงการณ์ร่วมเป็นเอกสารว่าด้วยความมุ่งมั่นในการร่วมมือกันระหว่างอาเซียนและจีนในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจโลก การเดินทางและการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการผลิต การค้าปลีก การคมนาคม และการบริการด้านอื่น ๆ รวมทั้งการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและตลาดการเงิน โดยดำเนินมาตรการตอบสนองด้านการขนส่งที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิผล โดยการดำเนินมาตรการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในขณะเดียวกันด้วย
                   2. การขนส่งและโลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญและเป็นแถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในการทำให้การจัดหาสินค้าและบริการจำเป็น รวมถึงอาหาร เวชภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ เป็นไปอย่างราบรื่นและตรงต่อเวลา โดยอาเซียนและจีนจะร่วมมือกันอย่างยั่งยืนและเป็นหนึ่งเดียวกันในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งต่อการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด ดังนี้
                             (1) เสริมสร้างความแข็งแกร่งของความร่วมมือด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ในการตอบสนองต่อการแพร่ระบาด เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดอุปสรรคต่อการขนส่งสินค้าที่จำเป็นข้ามพรมแดน รวมถึงอาหาร ยาและเวชภัณฑ์สำคัญ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าและบริการอื่น ๆ
                             (2) ดำเนินมาตรการอย่างแข็งขันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า การขนส่งวัสดุและสินค้าจำเป็น รวมทั้งการอำนวยความสะดวกที่จำเป็นในการเข้า ออก และผ่าน ของวัสดุและสินค้า โดยหลีกเลี่ยงการหยุดชะงัก
                             (3) ส่งเสริมความร่วมมือและประสานงานกับองค์การต่าง ๆ ภายใต้องค์การสหประชาชาติ ได้แก่ องค์การอนามัยโลก องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ รวมถึงองค์การต่าง ๆ ภายใต้กรอบความร่วมมืออื่น อาทิ องค์การการค้าโลก ในขณะเดียวกันเน้นย้ำการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลที่ได้รับการยอมรับในการตรวจปล่อยสินค้าและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งและหลีกเลี่ยงข้อจำกัดที่ไม่จำเป็นในการขนส่งจราจร โดยมั่นใจว่าจะมีการเปิดท่าเรือเพื่อให้โลจิสติกส์ระหว่างประเทศเป็นไปอย่างราบรื่น
                             (4) สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการขยายระยะเวลาใบอนุญาตเรือและคนประจำเรือ รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในขณะเดียวกันก็ยังคงให้ความสำคัญต่อการเดินเรืออย่างปลอดภัย เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ
                             (5) ยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อร่วมกันยกระดับขีดความสามารถในการควบคุมการแพร่ระบาด ณ ด่านพรมแดนทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เสริมสร้างการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดและการป้องกันให้แก่เจ้าหน้าที่ภาคสนามในเครือข่ายการขนส่ง ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสข้ามพรมแดน และลดความเสี่ยงของกลุ่มที่นำเชื้อโรคเข้าประเทศ
                             (6) ร่วมมือกันอย่างต่อเนื่องระหว่างอาเซียนและจีนผ่านเครือข่ายและเวทีที่มีอยู่ ภายใต้กรอบรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน แสวงหาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกในการเตรียมการเดินทาง โดยค่อย ๆ ลดข้อจำกัดด้านการเดินทางลง แต่ยังคงเคารพซึ่งการป้องกันสุขภาพ แสวงหานโยบายร่วมที่เป็นไปได้ เพื่อรองรับและสนับสนุนความเชื่อมโยงด้านการขนส่ง ห่วงโซ่อุปทานโลก ห่วงโซ่อุตสาหกรรม และห่วงโซ่คุณค่าของโลกได้
                             (7) ดำเนินการพิจารณาการนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมระดับสูงสุดตามความเหมาะสม
                   ทั้งนี้ การประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน-จีน สมัยพิเศษ ว่าด้วยโควิด-19 ด้วยระบบการประชุมทางไกล จะมีขึ้นในวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นี้

ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์