หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
AEC สร้างโอกาสให้กับประเทศไทยและธนาคารกรุงเทพ

19 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4417)

กว่า 70 ปีที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บมจ.) เป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านผ่านกิจการธนาคาร และส่งไม้ต่อสู่รุ่นที่ 3 ภายใต้การบริหารของ "ชาติศิริ โสภณพนิช" กรรมการผู้จัดการใหญ่ อีกทั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ไทยแห่งแรกที่เริ่มวางรากฐานกิจการธนาคารต่างประเทศซึ่งทยอยเปิดสาขาครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเป็นธนาคารระดับภูมิภาคฯ

ขณะเดียวกันซีอีโอ "ชาติศิริ" ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการธนาคารกรุงเทพ (ประเทศจีน) และยังเป็น 1 ใน 10 ผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจอาเซียน ASEAN Business Club (ABC) เพื่อเตรียมนับถอยหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือเออีซีในเดือนธันวาคมปีนี้

ล่าสุดซีอีโอ "ชาติศิริ" สะท้อนมุมมองความสำเร็จในการปฏิรูปและความพร้อมในการเข้าสู่เออีซีผ่าน "ฐานเศรษฐกิจ" ดังนี้

กุญแจความสำเร็จในการปฏิรูปประเทศไทย

เวลาในช่วง 12 เดือนข้างหน้าถือเป็นช่วงสำคัญของประเทศไทย เพื่อค้นหาว่าประเทศจะเดินหน้าสู่ความสามัคคีกันอย่างไร ทั้งในทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของคนในชาติ ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองและเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง

ถ้าประชาชนไทยเชื่อมั่นว่าประเทศไทยสามารถเดินหน้าไปตาม Roadmap เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติ และทุกภาคส่วนต่างจะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของประเทศร่วมกัน ประชาชนไทยก็จะสะท้อนความเชื่อมั่นดังกล่าวในการใช้ชีวิตประจำวันและการด้าเนินธุรกิจอย่างมั่นใจ

ภาครัฐสนับสนุนธนาคารและธุรกิจในภูมิภาค

ภูมิภาคอาเซียนมีความหลากหลายและมีระดับพัฒนาการของภาคการธนาคารที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ภาคการเงินและการธนาคารในประเทศสิงคโปร์ ไทยและมาเลเซียถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีพัฒนาการ
ที่ดี มีการเปิดเสรีค่อนข้างมากและเป็นตลาดที่มีการแข่งขัน

ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา หากมองถึงภาพรวมของภูมิภาค อุตสาหกรรมการเงินการธนาคารในปี 2558 และปีต่อ ๆ ไป เราคงจะเห็นการจับมือเป็นพันธมิตรกันหรือการควบรวมกิจการกันเพิ่มขึ้น

ความสำเร็จของภาคการธนาคารไทยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้า สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย การหลอมรวมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือโอกาสในการลงทุน การควบรวมกิจการ และการเข้าซื้อธุรกิจ

สำหรับเอสเอ็มอีไทย โอกาสที่สำคัญจาก AEC ก็คือการค้าข้ามพรมแดน ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน เช่น เมียนมา กัมพูชา และ สปป.ลาว รวมทั้งการขยายฐานการผลิตไปยังประเทศเหล่านี้ ผลจากการเข้ามาดำเนินธุรกิจภาคการเงินของกลุ่มทุนตะวันตก ญี่ปุ่น มาเลเซีย และจีนในไทย

การลงทุนจากต่างประเทศในภาคการเงินของไทย เป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งการแข่งขันที่อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีการควบคุมเพื่อความสมดุลจะเป็นประโยชน์ต่อระบบการเงินของไทยและลูกค้าผู้ใช้บริการอย่างยั่งยืน

จากปัจจัยด้านการแข่งขันจากภายนอกดังกล่าว ธนาคารพาณิชย์ไทยจำเป็นจะต้องพัฒนาปรับปรุงตัว
ให้มีความทันสมัยก้าวทันมาตรฐานสากลตลอดเวลา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยยังคงเป็นเสาหลักของภาคการเงินไทย และมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์บริการ ระบบงานและระบบการบริหารความเสี่ยง และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานสากลอย่างเคร่งครัด

ปัจจุบันภาคการธนาคารไทยมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพมาก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและองค์กรระหว่างประเทศ อาทิ บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลาย ๆ ราย มักจะอ้างถึงความแข็งแกร่งของธนาคารไทยในฐานะปัจจัยเชิงบวกของเศรษฐกิจไทย ภาคการธนาคารของไทยถือได้ว่าเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูง โดยมีธนาคารไทยและต่างชาติรวม 25 ธนาคาร และคาดว่าจะมีจำนวนมากขึ้นอีกใน 2 - 3 ปีข้างหน้า

ปัจจัยต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้ยังคงดึงดูดบริษัทต่างชาติให้สนใจมาลงทุนในตลาดไทย เพื่อแสวงหาประโยชน์จากเศรษฐกิจไทยและจากโอกาสการขยายธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน กระบวนการต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาระบบสถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

จุดแข็งและความพร้อมของ บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ AEC มานานแล้ว และมั่นใจว่าเรามีความพร้อมอย่างยิ่งต่อการหลอมรวมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างเป็นทางการที่กำลังจะเกิดขึ้น ธนาคารได้เร่งขยาย
เครือข่ายสาขาต่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเปิดสาขาเพิ่มเติมใน
สุราบายาและเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย และกำลังจะเปิดสาขาในกัมพูชาและเมียนมา ท้าให้เรามี
เครือข่ายสาขาต่างประเทศครอบคลุม 9 ใน 10 ประเทศ AEC

ในขณะที่ธนาคารจากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนกำลังขยายสาขาในภูมิภาคและประเทศไทย ธนาคารกรุงเทพมีความได้เปรียบจากเครือข่ายสาขาต่างประเทศที่วางรากฐานมายาวนาน และมีความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าในประเทศที่เรามีสาขา ซึ่งส่วนใหญ่ก่อตั้งและประกอบการมาหลายทศวรรษจนมีความเข้าใจและคุ้นเคยกับประเทศต่าง ๆ นั้นอย่างลึกซึ้ง

ความท้าทายหรือโจทย์ปี 2558

สำหรับปี 2558 ธนาคารกรุงเทพพร้อมรับประโยชน์จากโอกาสในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยโอกาสที่เปิดกว้างอย่างมากจะเกิดจากแผนการใช้จ่ายของภาครัฐจ้านวน 3 ล้านล้านบาท เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2565 เงินทุนที่จะน้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้จะมาจากหลากหลายแหล่ง ทั้งจากกองทุนโครง สร้างพื้นฐาน และการลงทุนผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน

ในฐานะธนาคารที่เป็นผู้ให้สินเชื่อรายใหญ่ที่สุดของไทยแก่ธุรกิจรายใหญ่และเอสเอ็มอี เรามีมาตรการสนับสนุนด้านการเงินแก่ลูกค้าของเราเป็นอย่างดี เพื่อให้ลูกค้าของเรามีความพร้อมทันทีที่รัฐบาลเริ่มเดินหน้าการลงทุนในโครงการต่าง ๆ ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น

นอกจากนี้ เรายังจะต่อยอดโอกาสการเติบโตที่มาพร้อมกับความเจริญทางเศรษฐกิจในต่างจังหวัด การเข้าสู่ยุคดิจิตอลและการหลอมรวมทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

สำหรับโอกาสในต่างประเทศ การรวมกันของภูมิภาคอาเซียนในรูปแบบ AEC สร้างโอกาสเป็นอย่างมากให้กับประเทศไทย เครือข่ายสาขาต่างประเทศที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวาง และประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากรของกิจการธนาคารต่างประเทศของธนาคารกรุงเทพ ท้าให้เราสามารถรับประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของการค้าและการลงทุน ระหว่างบริษัทไทยและคู่ค้าในจีน ไต้หวันและญี่ปุ่นที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์