หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36

23 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 447)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง: ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน และร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในที่ส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก หลังจากนั้นให้รายงานผลเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป และให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วมรับรองร่างวิสัยทัศน์ฯ และร่างปฏิญญาฯ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ เสนอ โดยมีสาระสำคัญของเรื่อง ดังนี้ 

                    1. ร่างวิสัยทัศน์ผู้นำอาเซียนว่าด้วยอาเซียนที่แน่นแฟ้นและตอบสนอง: ก้าวข้ามความท้าทายและเสริมสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน (ASEAN Leader’s Vision Statement on a Cohesive and Responsive ASEAN: Rising Above Challenge and Sustaining Growth) เป็นเอกสารแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำอาเซียนที่สอดคล้องกับแนวคิดหลักของประธานอาเซียนในปี 2563 โดยเน้นการเสริมสร้างประชาคมอาเซียนที่แน่นแฟ้นและเป็นเอกภาพในทุกมิติ รวมถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถของกลไกต่าง ๆ ของอาเซียนและการปฏิบัติตามหลักการสำคัญที่อาเซียนยึดถือ รวมทั้งหลักการที่ระบุในเอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด – แปซิฟิก เพื่อรับมือกับความ ท้าทายและโอกาสอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว เช่น ภัยคุกคามความมั่นคงรูปแบบใหม่ การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น

                    2. ร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน (ASEAN Declaration on Human Resources Development for the Changing World of Work) ประกอบด้วยบทนำที่กล่าวถึงสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกของงานและเอกสารตลอดจนกลไกสำคัญที่มีในอาเซียนที่เกี่ยวกับอนาคตของงาน และมาตรการเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ (1) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดช่วงวัย (2) การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและโอกาสการจ้างงานของสตรี คนพิการ และผู้สูงอายุ (3) การใช้ประโยชน์จากการอาชีวศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานที่มีคุณค่า และ  (4) การเพิ่มบทบาทของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการฝึกงาน เป็นต้น

                    ทั้งนี้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในฐานะประธานอาเซียน ปี 2563 มีกำหนดจัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

ที่มา www.thaigov.go.th 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์