หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
“พะอัน” อนาคตการลงทุนในเมียนมา

20 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 4211)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) คือเส้นทางที่เริ่มจากเมืองท่าดานังของเวียดนามผ่าน สปป.ลาว ที่แขวงสะหวันนะเขต ข้ามแม่น้ำโขงเข้าสู่ จ.มุกดาหาร ตัดผ่านใจ จ.ขอนแก่น พิษณุโลก ตาก ไปจนถึงด่านชายแดน อ.แม่สอด ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายในประเทศเมียนมาที่เมืองเมียวดี (Myawaddy) เรื่อยไปจนสิ้นสุดเส้นทางที่อ่าวเมาะตะมะเมืองมะละแหม่ง (Moulmein) รวมระยะทางทั้งสิ้น 1,450 กิโลเมตร เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่เชื่อมฝั่งทะเลจีนใต้กับทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดียเข้าด้วยกัน

"พะอัน” (Hpa-An) เมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยง (Karen State) ตั้งอยู่บนเส้นทางช่วงปลายของระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ในประเทศเมียนมา ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวกะเหรี่ยงที่ยังคงยึดวิถีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่ทำนาเป็นหลักเหมือนเมื่อครั้งบรรพบุรุษของพวกเขา
เนื่องจากไม่ได้มีการทำสำมะโนประชากรในเมียนมามานานตั้งแต่ปี ค.ศ. 1983 จำนวนประชากรจึงถูกอ้างอิงจากฐานข้อมูลเก่าว่ามีอยู่ประมาณ 50,000 คน แต่จากการประเมินของ World Gazettee ในปี 2013 ประเมินว่าประชากรของเมืองพะอันน่าจะมีอยู่กว่า 125,000 คน ขณะที่มีคนอีกจำนวนไม่น้อยเคยเดินทางเข้ามาขายแรงงานในประเทศไทยในยุคที่เมียนมายังมีปัญหาการสู้รบภายในประเทศ แต่เมื่อเหตุการณ์สงบลงพวกเขาก็เริ่มทยอยกลับบ้านและเลือกวิถีในการประกอบอาชีพของตนเอง

ความงดงามที่หลากหลายของพะอันทั้งธรรมชาติและอารยะธรรมอันเก่าแก่ จึงนับว่ามีโอกาสอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจท่องเที่ยวหากต้องการบุกเบิกเส้นทางใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวเลือกมาเยือน ขณะที่อีกด้านพะอันเป็นเมืองที่มีศักยภาพอย่างยิ่งในฐานะ "ศูนย์กลางอุตสาหกรรมของเมียนมาตอนใต้" เพราะถูกรายล้อมไปด้วยพื้นที่ที่ล้วนมีอนาคตทางเศรษฐกิจของเมียนมาแทบทั้งสิ้น โดยมีระยะทางจากเมืองย่างกุ้งถึงพะอันประมาณ 371 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่สอดประมาณ 243 กิโลเมตร จึงเหมาะเป็นจุดของการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจจากประเทศไทยและเมียนมา ทั้งด้านการพึ่งพิงทั้งวัตถุดิบและการผ่องถ่ายสินค้าระหว่างกัน

พะอันยังเป็นเสมือนประตูสู่ภาคใต้ของเมียนมาที่สามารถลงสู่เขตตะนาวศรี (Thanintaryi Division) ซึ่งประกอบด้วยเมืองทีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ ทวาย มะริด และเกาะสอง หรือแม้กระทั่งการเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจทางตอนกลางของประเทศอย่าง "มัณฑะเลย์" ได้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นทำเลกระจายสินค้า (Distribution Center) และเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเหมาะจะเป็นศูนย์กลางคลังสินค้าเพื่อเปลี่ยนถ่ายสินค้าในพื้นที่ทางตอนใต้ของเมียนมา

พื้นที่โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษพะอันตั้งยู่ริมทางหลวงพะอัน-เมาะละแหม่ง-กอกาเร็ก มีขนาดพื้นที่ประมาณ 981 เอเคอร์ โดยมีกลุ่มนักลงทุนชาวญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และไทย ได้เริ่มเข้าไปลงทุนบางส่วนแล้วเขตอุตสาหกรรมพะอันจัดแบ่งเป็นพื้นที่ออกเป็นโซนอุตสาหกรรมประมาณร้อยละ 62 ของพื้นที่ ส่วนของพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานร้อยละ 22 โซนพื้นที่สีเขียวร้อยละ 10 ที่เหลือเป็นโซนพื้นที่พาณิชย์และที่อยู่อาศัยอีกประมาณร้อยละ 5 ภายในเขตอุตสาหกรรมพะอันยังแบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่
เขตการลงทุนต่างชาติ (Foreign Investment Zone)
เขตการลงทุนภายในประเทศ (Domestic Investment Zone)
เขตลงทุนส่วนภูมิภาค (Local Investment Zone Regional Investment Zone)
และเขตการลงทุนของ SMEs (SME Investment Zone)
ปัจจุบันพะอันกำลังเป็นที่สนใจของนักลงทุนต่างชาติ เนื่องจากเป็นเขตอุตสาหกรรมใกล้ชายแดนและยังมีปัจจัยการผลิตราคาถูกทั้งที่ดิน ค่าจ้าง รวมถึงยังมีแรงงานเป็นจำนวนมากรองรับ จึงเป็นโอกาสที่ดีของประเทศไทยที่จะสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมภาคเอกชนไทยให้รุกเข้าไปทำธุรกิจที่เมืองพะอันให้มากขึ้น


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์