หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ครม. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23

17 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 107)

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 โดยหากมีความจำเป็นต้องแก้ไขเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดผลประโยชน์ต่อประเทศไทย ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะหัวหน้าผู้แทนไทยในการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
                   ร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 มีสาระสำคัญ ดังนี้
                   1) สนับสนุน การเป็นประธานอาเซียนของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามภายใต้แนวคิดหลัก "แน่นแฟ้นและตอบสนอง” และแผนงานสำคัญสำหรับประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของเวียดนามซึ่งรวมถึง ก) ความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค ความแน่นแฟ้น และการแสวงหาผลประโยชน์จากโอกาส ข) การส่งเสริมอัตลักษณ์อาเซียนและความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ค) การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนกับประชาคมโลกในด้านสันติภาพ ความมั่นคง และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียน และ ง) การเพิ่มพูนขีดความสามารถและประสิทธิภาพทางสถาบันของอาเซียน
                   2) รับรอง "ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปของงาน” ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36
                   3) ต้อนรับปี 2563 ในฐานะปีแห่งอัตลักษณ์อาเซียน ซึ่งจะส่งเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในหมู่ประชาชน และผสานความพยายามร่วมกันในการสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและแบ่งปัน
                   4) สนับสนุนข้อเสนอการมีส่วนร่วมของคณะมนตรีประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนในการพบปะหารือระหว่างเยาวชนและผู้นำอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 36 และการประชุมสมัยพิเศษว่าด้วยความเสมอภาคระหว่างเพศและการเสริมพลังสตรี
                   5) รับทราบความก้าวหน้าในการอนุวัติการแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน และส่งเสริมการประเมินผลครึ่งแผนของแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ. 2568

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะร่วมรับรองร่างถ้อยแถลงร่วมสำหรับการประชุมคณะมนตรีประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ครั้งที่ 23 ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563 นี้

ที่มา www.thaigov.go.th

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์