หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
เด็กไทยรู้อะไรเกี่ยวกับ AEC

25 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 1977)

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา เผยผล
สำรวจความคิดเห็นเด็กไทยต่อการเป็นส่วนหนึ่งของ "ประชาคมอาเซียน" และประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน โดยสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,127 คน เป็นเพศหญิงร้อยละ 50.67 และเพศชายร้อยละ 49. มีอายุ
เฉลี่ย 15 - 17 ปี จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร้อยละ 37.53 และ ม.ต้น หรือต่ำกว่า ร้อยละ 34.16 ซึ่งผลสำรวจด้านการรับรู้เกี่ยวกับ AEC มีกลุ่มตัวอย่างเพียงร้อยละ 47.74 ที่ทราบว่า "AEC" ย่อมาจาก "Asean Economic Community" ร้อยละ 52.26 ไม่ทราบ

ส่วนการเป็นส่วนหนึ่งของ AEC กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 58.47 ทราบว่าตนเองจะได้เข้าเป็นส่วนหนึ่ง AEC ในปี 2558 ขณะที่ร้อยละ 41.53 ยังไม่ทราบ ส่วนช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ AEC สูงสุด ได้แก่ สื่ออินเตอร์เน็ต ร้อยละ 79.06 ครูอาจารย์ ร้อยละ 76.57 และสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 74.09

ด้านประโยชน์สูงสุด 5 อับดับที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเด็ก-เยาวชนไทยจะได้รับจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC คือ ความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ม AEC คิดเป็นร้อยละ 81.01 มีงานให้เลือกมากขึ้น
ในอนาคต ร้อยละ 78.08 ได้เพิ่มทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ร้อยละ 75.07 ได้พบปะเพื่อนต่างชาติมากขึ้น ร้อยละ 72.49 และได้เรียนกับครูอาจารย์ที่มีคุณภาพ/ความเชี่ยวชาญมากขึ้น ร้อยละ 69.3

ส่วนความคิดเห็นต่อการเป็นส่วนหนึ่งของ AEC ร้อยละ 52.17 เห็นว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม AEC จะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพ/มาตรฐานทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนไทยได้ ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง 58.56 ระบุว่าไม่มีความสนใจที่จะเดินทางไปศึกษายังประเทศในกลุ่ม AEC ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 28.66 ระบุว่ามีความสนใจ ร้อยละ 12.78 ระบุว่ายังไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ ร้อยละ 57.41 เห็นว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม AEC จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้เด็กเยาวชนไทยหันมาสนใจในการเพิ่มทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศได้มากขึ้น ร้อยละ 64.42 เห็นว่าการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ AEC จะไม่ส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองเปลี่ยนแปลงไป ขณะที่ร้อยละ25.91 ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน
ที่มา : มติชน


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์