หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
มาเลเซีย การเรียนในมหาวิทยาลัยเป็นแบบออนไลน์ถึง 31 ธันวาคม 2563

2 มิถุนายน 2020 (จำนวนคนอ่าน 426)

กระทรวงการอุดมศึกษา ประกาศว่าการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยทั้งหมดจะเป็นแบบออนไลน์ไปจนถึง 31 ธันวาคม 2563 และจะไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมร่วมกันแบบซึ่งหน้า ยกเว้น สำหรับ 5 กรณี ดังต่อไปนี้

1)   นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในแผนการวิจัยทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน

2)   นักศึกษาปีสุดท้ายหรือภาคการศึกษาสุดท้ายในระดับประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณทิต และปริญญาตรี ที่ต้องศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลงานทางคลินิก การฝึกอบรมเสมือนจริง การฝึกปฏิบัติการ การเรียนในห้องปฏิบัติการ เรียนในสตูดิโอ หรือ นักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จำเพาะสำหรับโครงงานนั้น ๆ จะได้รับอนุญาตให้เรียนในมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม

3)   นักศึกษาปีสุดท้ายหรือภาคการศึกาสุดท้ายที่เข้าไม่ถึงการศึกษาออนไลน์หรือไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาออนไลน์ จะได้รับอนุยาตให้เรียนในมหาวิทยาลัย โดยใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมให้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม

4)   นักศึกษากลุ่มพิเศษ (Students with special needs) ที่กำลังศึกษาและการฝึกอบรมด้านเทคนิคและอาชีวศึกษา (Techincal and Vocational Education and Training: TVET) ที่มีความจำเป็นต้องมีการเรียนการสอนซึ่งหน้า เพื่อให้สำเร็จตามหลักสูตรการเรียนการสอน จะได้รับอนุญาตให้กลับมาทำการศึกษาอีกครั้ง ตั้งแต่ 1 สิงหาคม

5)   นักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2563/64 ในมหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน วิทยาลัยโปลิเทคนิค วิทยาลัยชุมน จะเริ่มทำการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษา ดังนี้

5.1 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรบัณทิตในวิทยาลัยโปลิเทคนิค เริ่มทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม

5.2 นักศึกษาระดับปรับพื้นฐาน ประกาศนียบัตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยเอกชน เริ่มการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม

5.3 นักศึกษาระดับปรับพื้นฐานและประกาศนียบัตรบัณฑิตในมหาวิทยาลัยของรัฐเริ่มทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม

5.4 นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาตามแผนวิจัยในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน เริ่มทำการเรียนการสอน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม

 

 

กระทรวง พม. รวบรวมข้อมูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์