หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
แรงงานไทยในมิติอาเซียน

26 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3033)

ปีนี้มีเหตุการณ์สำคัญอย่างหนึ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในวันที่ 31
ธันวาคม 2558 ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ประชาคมย่อย ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน และประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีจำนวนสมาชิก 10 ประเทศ
คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม เมียนมา ลาว และกัมพูชา

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความร่วมมือและเปิดเสรีในด้านต่าง ๆ ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกโดยพัฒนาให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้า-ออกระหว่างประเทศสมาชิกมากขึ้น โดยในกรอบของอาเซียนจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงาน 2 ประเภท คือ การเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาและการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีซึ่งเกี่ยวข้องกับแรงงานไทยโดยตรง ทั้งนี้ จะส่งผลต่อแรงงานไทยเช่นไร

การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในอาเซียน (Free flow of skilled labour) เป็นการเคลื่อนย้ายแรงงานที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติตามข้อตกลงยอมรับร่วมกันด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก หรือ MRA (Mutual Recognition Arrangement) ซึ่งเป็นความตกลงที่ให้ประเทศสมาชิกอาเซียนยอมรับร่วมกัน
ใน 3 เรื่อง คือ คุณสมบัติแรงงานฝีมือ ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน โดยการเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือในขณะนี้มี 7 กลุ่มวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ นักบัญชี และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม 6 สาขา ได้แก่ แผนกต้อนรับ แผนก
แม่บ้าน แผนกอาหาร แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกธุรกิจนำเที่ยว แผนกบริหารธุรกิจนำเที่ยว

ผลกระทบต่อแรงงานไทยในทางบวก คือ จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ และมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เท่าเทียมมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้ามาแข่งขันและเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการไทย
ก็สามารถเข้าไปลงทุนและสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนได้เช่นกัน ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เป็นการขยายตลาดให้กับแรงงานไทยไปสู่
ประเทศอาเซียน ค่าตอบแทนของแรงงานจะเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มแรงงานฝีมือ เนื่องจากการเคลื่อนย้าย
แรงงานที่สะดวกขึ้นและเพื่อส่งเสริม/รักษาแรงงานที่มีฝีมือไว้ ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานได้
เนื่องจากมีแรงงานทดแทนในตำแหน่งที่ขาดแคลน และทำให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านแรงงานของแต่ละประเทศสมาชิกในอาเซียน

แต่อย่างไรก็ตาม ทางด้านลบ แรงงานไทยอาจเสียเปรียบด้านภาษา หากไม่ได้รับการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อม ข้อเสนอแนะสำหรับแรงงานไทยที่จะฝึกฝนเพิ่มเติมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คือต้องมีความรู้ความชำนาญในวิชาชีพของตนอย่างถ่องแท้ พัฒนาตนให้มีศักยภาพมากขึ้นตามที่อาเซียนได้กำหนด และควรจะพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศ ไม่เฉพาะแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ควรจะพัฒนาภาษาอื่น ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะภาษาในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งภาษาจีน ญี่ปุ่น เกาหลี เพื่อให้สามารถเลือกงานได้ตรงกับความถนัดของตน

อาจกล่าวได้ว่าแรงงานไทยในมิติการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำหรับแรงงานไทย
ธีรพล ขุนเมือง
บ้านเมือง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์