หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รมต. แรงงานอาเซียน ประชุมสมัยพิเศษ หารือผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงาน

19 พฤษภาคม 2020 (จำนวนคนอ่าน 149)

ภาพ asean.org
หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ร่วมประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ เกี่ยวกับผลกระทบของโควิด – 19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. พร้อมด้วยนายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เพื่อตอบรับกับคำมั่นของผู้นำที่ได้มีการรับรองปฏิญญาการประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษเกี่ยวกับโรคระบาดไวรัสโคโรนา (โควิด-19) เมื่อเดือนเมษายน 2563 

สาระสำคัญของการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียน สมัยพิเศษ คือ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เกี่ยวกับมาตรการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแรงงานทุกกลุ่ม และการบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดต่อภาคธุรกิจ อาทิ ภาคการท่องเที่ยว การโรงแรม เป็นต้น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยเกี่ยวกับนโยบายของกระทรวงแรงงานโดยมุ่งเน้นนโยบายด้านต่างประเทศ สร้างเสริมความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 การเข้าถึงสิทธิของแรงงานไทยในต่างประเทศ มาตรการกักตัวเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้กล่าวถึงนโยบายป้องกัน และฟื้นฟูของแต่ละหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน อาทิ การส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ อาชีวอนามันและความปลอดภัยในสถานประกอบการ การชะลอการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม สิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน การส่งเสริมการจ้างงานระยะสั้นสำหรับแรงงานที่ได้รับผลกระทบ ตลอดจนการส่งเสริมการปรับปรุงและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้มีขีดความสามารถในการปรับตัว สำหรับแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานชะลอการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเพื่อลดการเคลื่อนย้ายประชากร และอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยและต้องขยายอายุใบอนุญาตการทำงานให้สามารถทำงานในประเทศไทยได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยังได้ร่วมรับรองหลักการของแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงานและการจ้างงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อลดผลกระทบของโควิด-19 ต่อแรงงาน อาทิ การส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมของแรงงานทุกกลุ่ม การให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามแต่นโยบายของประเทศสมาชิกอาเซียนต่อแรงงานต่างด้าว เป็นต้น อนึ่ง กระทรวงแรงงานจะเสนอร่างแถลงการณ์ร่วมดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ในตอนท้ายที่ประชุมได้ร่วมหารือกับคุณ Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างองค์กรระหว่างประเทศกับประเทศสมาชิกอาเซียนอีกด้วย

ที่มา กระทรวงแรงงาน 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์