หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

บทความพิเศษ
ทิศทางการจัดการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาของ สปป.ลาว

31 มกราคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3697)


โดย : อดิศักดิ์ ศรีสม

แม้ สปป.ลาว จะให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษาด้วยการปรับระบบการเรียนในชั้นเรียนระดับมัธยมต้นจาก 3 ปี เพิ่มขึ้นเป็น 4 ปี ทำให้ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานของ สปป.ลาว เป็นทั้งหมด 12 ปี ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาที่สูงขึ้น ในด้านการจัดการศึกษาต่อจากการศึกษาขั้นพื้นฐาน สปป.ลาว ยังให้ความสำคัญกับการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาไม่น้อย เนื่องจากจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ปัจจุบัน สปป.ลาว มีสถาบันการศึกษาสายอาชีวะตั้งแต่ระดับโรงเรียนเทคนิคไปจนถึงระดับวิทยาลัยประมาณ 100 แห่งทั่วประเทศแบ่งเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐจำนวน 23 แห่ง สามารถรับนักเรียนได้ประมาณ 15,000 คน และสถาบันของภาคเอกชนอีกประมาณ 70 แห่ง สามารถรองรับนักเรียนได้ประมาณ 20,000 คน
สปป.ลาว แบ่งการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาออกเป็น 3 ประเภท คือหลักสูตรอบรมระยะสั้นและระยะยาวทั่วไป หลักสูตรสำหรับผู้จบระดับมัธยมต้น และหลักสูตรสำหรับผู้จบมัธยมปลาย สำหรับผู้จบมัธยมต้นรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาทั้งหมดให้แก่นักเรียนในสาขาที่รัฐมีความต้องการสูง เพื่อจูงใจให้เด็กเข้าสู่ระบบของอาชีวศึกษาเพิ่มมากขึ้น
เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ การศึกษาในระดับอาชีวศึกษาของ สปป.ลาว จึงมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้เป็นไปตาม "กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ” (Nation Qualifications Framework - NQF) ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงแรงงานจัดให้มีการวัดมาตรฐานฝีมือแรงงานและสามารถให้การรับรองแล้วใน 27 สาขาอาชีพ ซึ่งทั้งหมดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างมาตรฐานแรงงานเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต

นอกจากสายอาชีวะแล้ว การศึกษาต่อจากขั้นพื้นฐานยังมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งปัจจุบัน สปป.ลาว มีมหาวิทยาลัยของรัฐอยู่จำนวน 5แห่ง คือมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์,มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งจากการแยกคณะด้านการแพทย์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยสุพานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สำหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางภาคเหนือ, มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ทางตอนกลางของประเทศ และมหาวิทยาลัยจำปาสัก สำหรับรองรับนักเรียนจากแขวงทางภาคใต้ มหาวิทยาลัยของรัฐทั้ง 5 แห่งนี้ ปัจจุบันมีนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลประมาณ 3หมื่นคน ไม่นับรวมวิทยาลัยเอกชนที่สามารถรองรับนักศึกษาได้ในจำนวนใกล้เคียงกัน
รัฐบาลของ สปป.ลาว กำลังเร่งปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีอยู่ให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติระยะที่ 2 เพื่อยกระดับคุณภาพให้เทียบเท่ามหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภูมิภาคและมีความเป็นสากลมากขึ้น"อาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยหรือในสายอุดมศึกษา ใน 100 คน จะต้องมีผู้จบระดับปริญญาเอก 10คน ปริญญาโท 60คน และปริญญาตรี 30คน เรียกว่าสูตร 1:6:3ซึ่งจะต้องเกิดขึ้นภายในปี 2015 สิ่งนี้จะเป็นตัวชี้วัดหรือตัวบ่งชี้ที่ท้าทายสำหรับอุดมศึกษาในการปฏิรูปการศึกษาของ สปป.ลาว ครั้งนี้” นายคำเพา จันเพ็งใส อธิบดีกรมการศึกษาชั้นสูงกล่าว
นอกจากด้านบุคลากรแล้ว สปป.ลาว ยังวางตำแหน่งของมหาวิทยาลัยของรัฐให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้านเป็นไปตามบริบทแวดล้อมที่แต่ละมหาวิทยาลัยตั้งอยู่และต้องสอดคล้องไปกับทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต

กระทรวงศึกษาธิการลาว วางเป้าหมายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ ที่นครหลวงเวียงจันทน์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการค้นคว้าและวิจัยทางวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยจำปาสัก มุ่งเน้นการศึกษาทางด้านการเกษตรกรรม, มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ ส่งเสริมในเรื่องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและวิศวกรรมเพื่อไปสู่ความเป็น Excellence Center และมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจ East–West Economic Corridor จะส่งเสริมให้มีการศึกษาทางด้านการค้าและ Logistic เป็นต้น

ปัจจุบันลาวไม่อนุญาตให้มีการขยายวิทยาลัยใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มหลักสูตรการศึกษาด้วย ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพได้อย่างทั่วถึงตามมาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่กระจายอยู่ทั่วประเทศจะต้องเร่งวางแผนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ด้วยการผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศในแต่ละด้านต่อไป


ที่มา : ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์